Thông tin cần biết
 
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020
 
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020
 
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020)
 
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2020)
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020)
 
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020)
 
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020NewLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-tuan2-8-2020-1.png

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-tuan2-8-2020-2.png

12/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020
12/08/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020NewLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-thang8-2020-1.png

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-thang8-2020-2.png

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-thang8-2020-3.png

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-thang8-2020-4.png

10/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020
10/08/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020NewLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020

LCT-LanhDaoDoanDBQH-1.png

09/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020
09/08/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020) Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020)

LCT-BanHDND-ngay3-8.8.2020-1.png

LCT-BanHDND-ngay3-8.8.2020-2.png

03/08/2020 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020)
03/08/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020) Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)

LCT-tuan4thang7.2020-1.png

LCT-tuan4thang7.2020-2.png

27/07/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)
27/07/2020 11:00NoĐã ban hành
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9

​Xem chi tiết tại đây:

Số 3490/BXD-TTr ngày 21/7/2020 : 3490-BXD-TTr.pdf

Số 3504/BXD-QLN ngày 21/7/2020: 3504-BXD- TL CHAT VAN DB TRINH NGOC PHUONG.pdf

21/07/2020 22:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9
21/07/2020 22:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2020)Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2020)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2020)

LCT-HDND-Tu20-25.7.2020-1.png

LCT-HDND-Tu20-25.7.2020-2.png

20/07/2020 15:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 20/7 đến ngày 25/7/2020)
20/07/2020 15:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020)Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020)

LCT-tungay13-17.7.2020-1.png

LCT-tungay13-17.7.2020-2.png

14/07/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020)
14/07/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020) Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020)

LCT-BanHDND-ngay6-10.7.2020-1.png

LCT-BanHDND-ngay6-10.7.2020-2.png

LCT-BanHDND-ngay6-10.7.2020-3.png

06/07/2020 15:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020)
06/07/2020 15:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020) Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)

LCT-HDND-ngay6-10.7.2020-1.png

LCT-LDHDND-ngay6-10.7.2020-2.png

06/07/2020 15:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)
06/07/2020 15:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020) Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

LCT-HDND-tu29thang6den3thang7nam2020-1.png

LCT-HDND-tu29thang6den3thang7nam2020-2.png

30/06/2020 07:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)
30/06/2020 07:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020) Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)

LCT-tungay22-26.6.2020-1.png

LCT-tungay22-26.6.2020-2.png

22/06/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020)
22/06/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020) Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)

LCT-BanHDND-Tuan3thang6.png

15/06/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020)
15/06/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020

LCT-BanHDND-Thang6-tuan2-1.png

LCT-BanHDND-Thang6-tuan2-2.png

08/06/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020
08/06/2020 11:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 6 năm 2020 Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 6 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 6 năm 2020

LCT-BanHDND-Thang6-1.png

LCT-BanHDND-Thang6-2.png

LCT-BanHDND-Thang6-3.png

LCT-BanHDND-Thang6-4.png

LCT-BanHDND-Thang6-5.png


05/06/2020 15:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 6 năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 6 năm 2020
05/06/2020 15:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIVBộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

​Số 1768/LĐTBXH-VP ngày 20/5/2020: 1768-LDTBXH.pdf

Số 1781/LĐTBXH-VP ngày 20/5/2020: 1781-LDTBXH.pdf

02/06/2020 08:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
02/06/2020 08:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020) Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)

LCT-cacbanHDNDTuan5-2020-1.png

LCT-cacbanHDNDTuan5-2020-2.png

01/06/2020 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020)
01/06/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020

LCT-cacbanHDNDtuan4-2020-1.png

LCT-cacbanHDNDtuan4-2020-2.png

25/05/2020 08:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020
25/05/2020 08:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020

LCT-LanhdaoDoanDaiBieuQuocHoi.png

25/05/2020 08:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020
25/05/2020 08:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)

LCT-cacbanHDND18-22.5.2020-1.png
LCT-cacbanHDND18-22.5.2020-2.png
18/05/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)
18/05/2020 11:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử trị gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIVBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử trị gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIV
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử trị gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIV

​Số 98/LĐTBXH-VP ngày 6/1/2020 : 98-BLDTBXH- TLKNCT KH8QH14.pdf

Số 909/LĐTBXH-VP ngày 13/3/2020: 99-BLDTBXH- TLKNCT KH8QH14.pdf

Số 109/LĐTBXH-VP ngày 6/1/2020:109-BLDTBXH- TLKNCT KH8QH14.pdf

Số 116/LĐTBXH-VP ngày 6/1/2020: 116-BLDTBXH- TLKNCT KH8QH14.pdf

Số 118/LĐTBXH-VP ngày 6/1/2020118-BLDTBXH- TLKNCT KH8QH14.pdf

Số 900/LĐTBXH-VP ngày 13/3/2020: 900-BLDTBXH- TLKNCT KH8QH14.pdf

12/05/2020 15:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử trị gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử trị gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIV
12/05/2020 15:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 5 năm 2020 Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 5 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 5 năm 2020

LCT-cacbanHDNDThang5-2020-1.png

LCT-cacbanHDNDThang5-2020-2.png

LCT-cacbanHDNDThang5-2020-3.png

LCT-cacbanHDNDThang5-2020-4.png

10/05/2020 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 5 năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân tháng 5 năm 2020
10/05/2020 17:00NoĐã ban hành
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gới tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVBộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gới tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gới tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
05/05/2020 16:00Đã ban hànhThông báoBộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gới tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gới tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
05/05/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 5 năm 2020Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 5 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 5 năm 2020

LCT-tungay4-8.5.2020-1.png

LCT-tungay4-8.5.2020-2.png

05/05/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 5 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 5 năm 2020
05/05/2020 09:00NoĐã ban hành
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trả lời kiến nghị cử triTổng Liên đoàn lao động Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri (số 340/TLĐ)
21/04/2020 18:00Đã ban hànhThông báoTổng Liên đoàn lao động Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri (số 340/TLĐ)
21/04/2020 18:00NoĐã ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (số 1770/BTMMT-PC và 1942/BTNMT-PC)

​Số 1770/BTMMT-PC ngày 3/4/2020 : 1770-BTNMT.pdf

Số  1942/BTNMT-PC ngày 9/4/2020: 1942-BTNMT.pdf

21/04/2020 18:00Đã ban hànhThông báoBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (số 1770/BTMMT-PC và 1942/BTNMT-PC)
21/04/2020 18:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 năm 2020Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 năm 2020
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 năm 2020

LCT-HDND-tu13den17hang4nawm2020.png

13/04/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Thường trực các Ban Hội đồng nhân dân từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 năm 2020
13/04/2020 09:00NoĐã ban hành
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 9, QUỐC HỘI KHÓA XIVTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV

- Luật Cư trú: Luat_Cu_tru.rar

- Luật Xử lý vi phạm hành chính: Luat_XL_VPHC.rar

- Luật Thảo thuận quốc tế : A20.03_dt Luat Thoa thuan QT.doc

- Luật Lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi): A18.02_dt Luat LDVN o NN (sd).docx

- Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi): LUAT BAO VE MOI TRUONG - SUA DOI.rar

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều: Luat_Thien_tai_De_dieu.rar

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Luat Ban hanh VBQPPL 2015.rar

- Luật Biên phòng Việt Nam: LUAT _BIEN PHONG VIET NAM.rar

- Luật xây dựng: LuatXayDung-.rar

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội: LUAT SD, BS MOT SO DIEU CUA LUAT TO CHUC QUOC HOI.rar

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (TPP: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).rar

- Luật đầu tư (sửa đổi) LUAT DAU TU - SUA DOI.rar

- Luật doanh nghiệp (sửa đổi) : LUAT DOANH NGHIEP - SUA DOI.rar

- Luật Thanh niên (sửa đổi): Luat_ThanhNien-SD.rar

06/04/2020 16:00Đã ban hànhTài liệu góp ý LuậtTinTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV
06/04/2020 16:00NoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (số 1102/BGDDT-QLCL)
06/04/2020 15:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (số 1102/BGDDT-QLCL)
06/04/2020 15:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVBộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (số 2582/BGTVT-KHĐT)
06/04/2020 15:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (số 2582/BGTVT-KHĐT)
06/04/2020 15:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO