Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020NewLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020

LCT-tuan4QHthang9-2020-1.png

LCT-tuan4QHthang9-2020-2.png

28/09/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020
28/09/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020NewLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

LCT-tuan4HDNDthang9-2020-1.png

LCT-tuan4HDNDthang9-2020-2.png

28/09/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
28/09/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020

LCT-tuan3HDNDthang9-2020-1.png

21/09/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020
21/09/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020

14/09/2020 20:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020
14/09/2020 20:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020


14/09/2020 20:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
14/09/2020 20:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

LCT-HDND-Tuan2Thang9-2020-1.png

LCT-HDND-Tuan2Thang9-2020-2.png

LCT-HDND-Tuan2Thang9-2020-3.png

07/09/2020 12:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
07/09/2020 12:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020

LCT-ĐoanBQH-Tuan2Thang9-2020.png

07/09/2020 12:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 7/9 đến ngày 11/9/2020
07/09/2020 12:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020

LCT-HDND-Tuan4Thang9-2020.png

LCT-HDND-Tuan4Thang9-2020-1.png

31/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020
31/08/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020

LCT-HDND-Thang9-2020-1.png

LCT-HDND-Thang9-2020-2.png

LCT-HDND-Thang9-2020-3.png

LCT-HDND-Thang9-2020-4.png

31/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 9 năm 2020
31/08/2020 09:00NoĐã ban hành
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIVTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

- Luật Thỏa thuận quốc tế : LUAT THOA THUAN QUOC TE.rar

- Luật Biên phòng Việt Nam: LUAT BIEN PHONG VIET NAM.rar

- Luật XL_VPHC: Luat_XL_VPHC.rar

- Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi): LUAT NGUOI LAO DONG VIET NAM DI LAO DONG O NUOC NGOAI THEO HOP DONG_SD.rar

- Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi): ​Luat_Bao_ve_moi_truong_sua_doi.rar

- Luật Cư trú (sửa đổi): LuatCuTru(SD).rar


26/08/2020 18:00Đã ban hànhTài liệu góp ý LuậtTinTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV
26/08/2020 18:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020

LCT-HDND-Tuan4Thang8-2020-1.png

LCT-HDND-Tuan4Thang8-2020-2.png

25/08/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020
25/08/2020 11:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020

LCT-DDBQH-tuan4thang82020-1.jpg

25/08/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020
25/08/2020 11:00NoĐã ban hành
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9 (số 4457 và số 4458)

​Xem chi tiết văn bản đính kèm tại đây:

- Số 4457/BYT-VPB1 ngày 21/8/2020 : 4457-BYT-VPB1.pdf

- Số 4458/BYT-VPB1 ngày 21/8/2020 : 4458-BYT.pdf

21/08/2020 10:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9 (số 4457 và số 4458)
21/08/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020

LCT-HDND-Tuan3-2020-1.png

LCT-HDND-Tuan3-2020-2.png

17/08/2020 18:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020
17/08/2020 18:00NoĐã ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIVBộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết văn bản số 3129/BTTTT-VP ngày 14/8/2020 tại đây; 3129-BTTTT.pdf

14/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
14/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIVBộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết văn bản số 3004/BTP-VP ngày 14/8/2020 tại đây .

14/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
14/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9

Xem chi tiết văn bản tại đây:​3085LDTBXH-VP.pdf

14/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9
14/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

​Đính kèm văn bản số 5254/BKHĐT-TH ngày 14/8/2020 : 5254-BKHDT.pdf

14/08/2020 10:00Đã ban hànhThông báoBộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Kế hoạch và Đầu từ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
14/08/2020 10:00NoĐã ban hành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIVBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết văn bản tại đây.

12/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
12/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-tuan2-8-2020-1.png

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-tuan2-8-2020-2.png

12/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020
12/08/2020 09:00NoĐã ban hành
Tòa án nhân dân tối cao trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIVTòa án nhân dân tối cao trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV
Tòa án nhân dân tối cao trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV (535/TANDTC-TCCB)

​Xem chi tiết văn bản số 535/TANDTC-TCCB ngày 10/8/2020 tại đây : 535-TAND.pdf

10/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoTinTòa án nhân dân tối cao trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tòa án nhân dân tối cao trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV (535/TANDTC-TCCB)
10/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-thang8-2020-1.png

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-thang8-2020-2.png

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-thang8-2020-3.png

LCT-ThuongtrucCacbanHDND-thang8-2020-4.png

10/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 8 năm 2020
10/08/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020

LCT-LanhDaoDoanDBQH-1.png

09/08/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 14/8/2020
09/08/2020 09:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIVBộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết tại đây:  9502-BTC.pdf

07/08/2020 18:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
07/08/2020 18:00NoĐã ban hành
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIVBộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (số 3961/BNV-CQĐP; số 3735/BNV-BTĐKT; số 3870/BNV-TCPCP)

​Xem chi tiết tại đây:

- Số 3735/BNV-BTĐKT ngày 28/7/2020 : 3735-BNV.pdf

- Số 3961/BNV-CQĐP ngày 6/8/2020 : 3961-BNV.pdf

- Số 3870/BNV-TCPCP ngày 03/8/2020: 3870-QD-TTG.pdf

06/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (số 3961/BNV-CQĐP; số 3735/BNV-BTĐKT; số 3870/BNV-TCPCP)
06/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020) Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020)

LCT-BanHDND-ngay3-8.8.2020-1.png

LCT-BanHDND-ngay3-8.8.2020-2.png

03/08/2020 10:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 08/8/2020)
03/08/2020 10:00NoĐã ban hành
Bộ Công an trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIVBộ Công an trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Bộ Công an trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (số 2470/BCA-V01 và số 2473/BCA-V01)

​Chi tiết xem tại đây

- Văn bản số 2470/BCA-V01 ngày 21/7/2020 : 2470-BCA.pdf

- Văn bản số 2473/BCA-V01 ngày 21/7/2020: 2473-BCA-TLKNCT.pdf


01/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Công an trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Công an trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (số 2470/BCA-V01 và số 2473/BCA-V01)
01/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIVBộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết tại đây.

01/08/2020 17:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
01/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020) Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)

LCT-tuan4thang7.2020-1.png

LCT-tuan4thang7.2020-2.png

27/07/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020)
27/07/2020 11:00NoĐã ban hành
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9

​Xem chi tiết tại đây:

Số 3490/BXD-TTr ngày 21/7/2020 : 3490-BXD-TTr.pdf

Số 3504/BXD-QLN ngày 21/7/2020: 3504-BXD- TL CHAT VAN DB TRINH NGOC PHUONG.pdf

21/07/2020 22:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9
21/07/2020 22:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO