Tài liệu các Kỳ họp
 
Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

Tuan1thang12DoanDBQH.png

30/11/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020
30/11/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020

LCT-BanHDND-thang12-2020-1.png

LCT-BanHDND-thang12-2020-2.png

30/11/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/11/2020
30/11/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

24/11/2020 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
24/11/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

LCT-HDND-tuan4thang11-1.png

LCT-HDND-tuan4thang11-2.png

24/11/2020 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
24/11/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/10/2020

LCT-DoanQH-tuan3thang11-1.png

LCT-DoanQH-tuan3thang11-2.png

16/11/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/10/2020
16/11/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

LCT-HDND-tuan3thang11-1.png

LCT-HDND-tuan3thang11-2.png

16/11/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020
16/11/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

LCT-HDND-Tuan2-thang11-1.png

LCT-HDND-Tuan2-thang11-2.png

10/11/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020
10/11/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020

LCT-HDND-tan1thang11-1.png

LCT-HDND-tan1thang11-2.png

02/11/2020 15:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020
02/11/2020 15:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

LCT-BanHDND-thang10tuan2-1.png

LCT-BanHDND-thang10tuan2-2.png

19/10/2020 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
19/10/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

LCT-ĐoanBQH-thang10.png

19/10/2020 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020
19/10/2020 17:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020

LCT-ĐoanBQH-1.png

12/10/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020
12/10/2020 11:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND  tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND  tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh  từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020

LCT-BanHDND-1.png


LCT-BanHDND-2.png

12/10/2020 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND  tỉnh từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh  từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020
12/10/2020 11:00NoĐã ban hành
Bộ Công thương trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây NinhBộ Công thương trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
Bộ Công thương trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh (Số 7461/BCT-TTTN ngày 05/10/2020)

Xem chi tiết văn bản trả lời tại đây.

11/10/2020 22:00Đã ban hànhThông báoBộ Công thương trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Công thương trả lời chất vấn của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh (Số 7461/BCT-TTTN ngày 05/10/2020)
11/10/2020 22:00NoĐã ban hành
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9 (số 5250/BYT-VPB1 ngày 01/10/2020)

Xem chi tiết tại đây.

11/10/2020 11:00Đã ban hànhThông báoBộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9 (số 5250/BYT-VPB1 ngày 01/10/2020)
11/10/2020 11:00NoĐã ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết tại đây: 5315-BTNMT-TLKNCT (1).pdf

10/10/2020 22:00Đã ban hànhThông báoBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
10/10/2020 22:00NoĐã ban hành
Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIVKỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

​- Luật Cư trú (SĐ) : SANG 21.10 - LUAT CU TRU SD (1).rar

- Luật Biên phòng Việt Nam: CHIEU 21.10 - LUAT BIEN PHONG VIET NAMv2.rar

- Luật Xử lý vi phạm hành chính: SANG 22.10 - LUAT XU LY VI PHAM HANH CHINH.rar

- Luật Thỏa thuận quốc tế: CHIEU 22.10 - LUAT THOA THUAN QUOC TE.rar

- Luật HIV-AIDS: SANG 23.10 - LUAT HIV-AIDS.rar

- Luật Người LDVN đi làm việc ở NN: CHIEU 23.10 - LUAT NGUOI LD VN DI LAM VIEC O NN.rar

- Luật Bảo vệ môi trường: SANG 24.10 - LUAT BAO VE MOI TRUONG (v3).rar

- Báo cáo: 1,5 NGAY - BAO CAOv2.rar

- Nghị quyết Liên hiệp quốc: CHIEU 24.10 - NQ LIEN HOP QUOC.rar

- CQĐT TPHCM: SANG27.10-CQDT-TPHCM.rar

09/10/2020 15:00Đã ban hànhTài liệu các Kỳ họpTinKỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
09/10/2020 15:00NoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (3639/BGĐT-KHTC)

​Xem chi tiết tại đây:

06/10/2020 10:00Đã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (3639/BGĐT-KHTC)
06/10/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020

LCT-BanHDND-Thang10.png

LCT-BanHDND-Thang10-1.png

LCT-BanHDND-Thang10-2.png

LCT-BanHDND-Thang10-3.png

LCT-BanHDND-Thang10-4.png

06/10/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 10 năm 2020
06/10/2020 09:00NoĐã ban hành
Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIVBộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV
Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV (Số 3217/BCA-V01 ngày 21/9/2020)

​Đính kèm văn bản : 3217-BCA-TLKNCT.pdf

05/10/2020 10:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV (Số 3217/BCA-V01 ngày 21/9/2020)
05/10/2020 10:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020

LCT-tuan4QHthang9-2020-1.png

LCT-tuan4QHthang9-2020-2.png

28/09/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020
28/09/2020 09:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

LCT-tuan4HDNDthang9-2020-1.png

LCT-tuan4HDNDthang9-2020-2.png

28/09/2020 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020
28/09/2020 09:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

​Đính kèm tài liệu tại đây.

25/09/2020 16:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
25/09/2020 16:00NoĐã ban hành
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

​Đính kèm tài liệu tại đây.

24/09/2020 16:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giao thông và Vận tải trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
24/09/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020

LCT-tuan3HDNDthang9-2020-1.png

21/09/2020 16:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020
21/09/2020 16:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020

14/09/2020 20:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020
14/09/2020 20:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020


14/09/2020 20:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
14/09/2020 20:00NoĐã ban hành
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

​Đính kèm tài liệu tại đây.

11/09/2020 16:00Đã ban hànhThông báoBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
11/09/2020 16:00NoĐã ban hành
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

​Đính kèm tập tin tại đây:

- Số 3131/ LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020: 3131-BLDTBXHTLKNCT.pdf

- Số 3145/ LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020: 3145-BLDTBXHTLKNCT.pdf

- Số 3147/ LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020: 3147-BLDTBXHTLKNCT.pdf

- Số 3170/ LĐTBXH-VP ngày 14/7/2020: 3170-BLDTBXHTLKNCT.pdf

09/09/2020 15:00Đã ban hànhThông báoTinBộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
09/09/2020 15:00NoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

​Đính kèm tài liệu tại đây.

09/09/2020 15:00Đã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ hợp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
09/09/2020 15:00NoĐã ban hành
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

LCT-HDND-Tuan2Thang9-2020-1.png

LCT-HDND-Tuan2Thang9-2020-2.png

LCT-HDND-Tuan2Thang9-2020-3.png

07/09/2020 12:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch làm việc của Thường trực và các Ban HDND tỉnh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
07/09/2020 12:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO