Tài liệu các Kỳ họp
 
Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây NinhNewLịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh

THANG 5.jpg

06/05/2021 15:00Đã ban hànhLịch Tiếp Công dânLịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
06/05/2021 15:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)

035 085 1.jpg

035 085 2.jpg

035 085 3.jpg

035 085 4.jpg

05/05/2021 18:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)
05/05/2021 18:00NoĐã ban hành
Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây NinhQuyết định về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh
Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh
04/05/2021 10:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchTinQuyết định về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh
04/05/2021 10:00YesĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)

264 304 1.jpg

264 304 2.jpg

27/04/2021 10:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)
27/04/2021 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)

194 224 1.jpg

194 224 2.jpg

194 224 3.jpg

194 224 4.jpg

19/04/2021 17:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)
19/04/2021 17:00NoĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Tây Ninh quý I năm 2021 - Nguồn địa phươngCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Tây Ninh quý I năm 2021 - Nguồn địa phương
15/04/2021 16:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Tây Ninh quý I năm 2021 - Nguồn địa phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
15/04/2021 16:00NoĐã ban hành
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Tây Ninh quý I năm 2021 - Nguồn Trung ươngCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Tây Ninh quý I năm 2021 - Nguồn Trung ương
15/04/2021 16:00Đã ban hànhCông khai ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Tây Ninh quý I năm 2021 - Nguồn Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
15/04/2021 16:00NoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây NinhLịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh

Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh


THANG 4.jpg


* Ghi chú: Ngày 08/4/2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tiếp công dân do tham dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội

15/04/2021 11:00Đã ban hànhLịch Tiếp Công dânLịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh
15/04/2021 11:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021)

124 174 1.jpg

124 174 2.jpg

12/04/2021 11:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021)
12/04/2021 11:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)

054 094.jpg

054 094 2.jpg

09/04/2021 17:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)
09/04/2021 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh Tháng 4/2021 Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh Tháng 4/2021
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh Tháng 4/2021

Thang 4 1.jpg

Thang 4 2.jpg

Thang 4 3.jpg

Thang 4 4.jpg

Thang 4 5.png

Thang 4 6.jpg

09/04/2021 17:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh Tháng 4/2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh Tháng 4/2021
09/04/2021 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021)

293 024.jpg

30/03/2021 15:00Đã ban hànhLịch Công tácLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021)
30/03/2021 15:00NoĐã ban hành
UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

​Văn bản trả lời, xem tại đây: 82_BC_UBND.pdf

26/03/2021 11:00Đã ban hànhThông báoTinUBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
26/03/2021 11:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

223 283 1.jpg

223 283 3.jpg

22/03/2021 14:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)
22/03/2021 14:00NoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi sau kỳ họp thứ 10: Việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học từ năm học 2020 – 2021. Tuy nhiên, khi vừa thực hiện thì đã xuất hiện nhiều bất cập như giá sách cao, có nhiều “hạt sạn” ngay chính trong sách giáo khoa…Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý, đồng thời nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu hơn để việc áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới trong các giai đoạn tiếp theo không vướng phải những phản ánh như trên nữa.

​Xem chi tiết tại đây: 827-BGDDT-TLKNCT.PDF

22/03/2021 09:00Đã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri Tây Ninh gửi sau kỳ họp thứ 10: Việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học từ năm học 2020 – 2021. Tuy nhiên, khi vừa thực hiện thì đã xuất hiện nhiều bất cập như giá sách cao, có nhiều “hạt sạn” ngay chính trong sách giáo khoa…Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý, đồng thời nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu hơn để việc áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới trong các giai đoạn tiếp theo không vướng phải những phản ánh như trên nữa.
22/03/2021 09:00NoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây NinhLịch tiếp công dân tháng 3 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh

THANG 3.jpg

16/03/2021 10:00Đã ban hànhLịch Tiếp Công dânTinLịch tiếp công dân tháng 3 năm 2021 của Đoàn ĐBQH và TT.HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
16/03/2021 10:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)

153 193 1.jpg

153 193 2.jpg

15/03/2021 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
15/03/2021 17:00NoĐã ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (849-BKHDT-TH)

​Xem chi tiết tại đây: 849-BKHDT-TH.pdf

13/03/2021 16:00Đã ban hànhThông báoBộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (849-BKHDT-TH)
13/03/2021 16:00NoĐã ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (291-BGDDT-NGCBQLGD)

​Xem chi tiết tại đây: 291-BGDDT-NGCBQLGD.pdf

13/03/2021 16:00Đã ban hànhThông báoBộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (291-BGDDT-NGCBQLGD)
13/03/2021 16:00NoĐã ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (406-BTNMT-PC)

​Xem chi tiết tại đây: 406-BTNMT-PC.pdf

13/03/2021 14:00Đã ban hànhThông báoBộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (406-BTNMT-PC)
13/03/2021 14:00NoĐã ban hành
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐƠN VỊ 2, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIVLỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐƠN VỊ 2, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV


LICH TXCT KH 11 DON VI 2 1.jpg

LICH TXCT KH 11 DON VI 2 2.jpg

12/03/2021 15:00Đã ban hànhLịch tiếp xúc cử triTinLỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐƠN VỊ 2, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/03/2021 15:00NoĐã ban hành
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐƠN VỊ 1, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIVLỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐƠN VỊ 1, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

LICH TXCT KH 11 DON VI 1.jpg

10/03/2021 17:00Đã ban hànhLịch tiếp xúc cử triTinLỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐƠN VỊ 1, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/03/2021 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch Từ ngày 08/03 đến ngày 12/03/2021Lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch Từ ngày 08/03 đến ngày 12/03/2021
Lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch Từ ngày 08/03 đến ngày 12/03/2021

LCTUBND-tuan2thang3-2021-1.png

LCTUBND-tuan2thang3-2021-2.png

08/03/2021 17:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch Từ ngày 08/03 đến ngày 12/03/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Chủ tịch, các phó chủ tịch Từ ngày 08/03 đến ngày 12/03/2021
08/03/2021 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác: Của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021Lịch công tác: Của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021
Lịch công tác: Của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021

LCTUBND-thang3-2021-1.png

LCTUBND-thang3-2021-2.png

LCTUBND-thang3-2021-3.png08/03/2021 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác: Của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác: Của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021
08/03/2021 11:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 01/3 đến ngày  05/3/2021)Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 01/3 đến ngày  05/3/2021)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 01/3 đến ngày  05/3/2021)

LCTCacBanHDND-T3.2021-1.png

LCTCacBanHDND-T3.2021-2.png

01/03/2021 11:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 01/3 đến ngày  05/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực và Ban HĐND tỉnh (từ ngày 01/3 đến ngày  05/3/2021)
01/03/2021 11:00NoĐã ban hành
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

​Xem chi tiết tại đây

20/02/2021 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
20/02/2021 17:00NoĐã ban hành
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓA XIVTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

- Luật Phòng, chống ma túy:​ LuatPhongChongMaTuy.rar

- Tổng kết hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021): UBKHCNMT - BC tong ket nhiem ky khoa XIV cua UBKHCNMT.rar

- BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XIV : QH.rar
- BÁO CÁO Tổng kết họat động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI: UBQPAN.rar
- BÁO CÁO Tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV (2016- 2021) của Ủy ban Tư pháp: UBTP.rar
- BÁO CÁO Tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV (2016- 2021) của Hội đồng dân tộc: HDDT.rar
- BÁO CÁO Tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV (2016- 2021) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: VKSND TC.rar
- BÁO CÁO Tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV (2016- 2021) của Tổng kiểm toán nhà nước: KTNN.rar
- BÁO CÁO Tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV (2016- 2021) của Chủ tịch nước: CTN.rar
18/02/2021 10:00Đã ban hànhTài liệu góp ý LuậtTÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV
18/02/2021 10:00NoĐã ban hành
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4298/BHXH-CSYT)

​Xem chi tiết tại đây.

03/02/2021 17:00Đã ban hànhThông báoBảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (số 4298/BHXH-CSYT)
03/02/2021 17:00NoĐã ban hành
Bộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Bộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 9203/BNN-VPĐP)

Xem chi tiết tại đây.

01/02/2021 17:00Đã ban hànhThông báoBộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (Số 9203/BNN-VPĐP)
01/02/2021 17:00NoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021

LCTCacBanHDND-T1T2.2021-1.png

01/02/2021 09:00Đã ban hànhLịch Công tácTinLịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2021
01/02/2021 09:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO