Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 18/01/2016, 10:40
7 LÝ DO KHÔNG NÊN BỎ CẤP PHÒNG
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/01/2016
Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016), cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh tiếp tục được hoàn thiện. Do vậy, yêu cầu đòi hỏi đối với bộ máy giúp việc HĐND cấp tỉnh ngày càng cao. Điều đó cho thấy sự cần thiết phải củng cố, tăng cường hơn nữa năng lực tham mưu, phục vụ của bộ máy giúp việc cho HĐND cấp tỉnh để ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Thế nhưng, theo Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND cấp tỉnh của Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến các địa phương, có một quy định liên quan đến tổ chức bộ máy giúp việc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đang gây hoang mang cho đội ngủ cán bộ, công chức phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hiện nay. Đó là việc dự kiến bỏ cấp phòng trong tổ chức bộ máy Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Từ thực trạng tổ chức bộ máy giúp việc Hội đông nhân dân cấp tỉnh

 

Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết 545/2007/UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố được thành lập, với cơ cấu tổ chức, gồm: Lãnh đạo Văn phòng: 01 Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Về cơ cấu cấp phòng, hầu hết các địa phương đều thành lập ít nhất 03 phòng chuyên môn theo quy định của Nghị quyết 545 là Phòng Công tác ĐBQH, Phòng Công tác HĐND, Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, nhiều tỉnh, thành phố thành lập thêm Phòng Dân nguyện – Thông tin (hoặc Thông tin – Dân nguyện, Dân nguyện – Truyền thông ...); một số tỉnh, thành phố tổ chức các phòng chuyên môn mang tính chuyên sâu, như: Phòng Kinh tế - Ngân sách, Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Pháp chế (hoặc Pháp chế - Dân nguyện); thành lập Trung tâm Công nghệ - Thông tin ...

Việc tổ chức bộ máy như trên, mặc dù chưa có sự thống nhất, nhưng bước đầu đã mang lại những kết quả hết sức tích cực trong công tác tham mưu, phục vụ của các bộ phận chuyên môn. Qua đó, cũng cho thấy sự cần thiết phải tổ chức những bộ phận chuyên môn mang tính chuyên sâu để tham mưu cho hoạt động của HĐND cấp tỉnh. 

7 lý do không nên bỏ cấp phòng

 

Như chúng ta biết, Văn phòng HĐND tỉnh là cơ quan tham mưu, phục vụ hoạt động HĐND cấp tỉnh, có vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp HĐND tỉnh triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Điều đó cho thấy, việc quyết định bỏ cấp phòng trong bộ máy Văn phòng HĐND tỉnh là vấn đề hệ trọng, cần cân nhắc kỷ. Chúng tôi cho rằng, trong tình hình hiện nay không nên bỏ cấp phòng, bởi những lý do sau:

Một là, sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực (từ 01/01/2016), tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp tỉnh nói chung được tăng cường, nhất là tổ chức Ban của HĐND. Sắp tới, mỗi Ban sẽ có 02 chuyên trách. Khi đó, hoạt động của các Ban sẽ ngày càng đi vào chiều sâu. Do vậy, Ban rất cần có bộ phận tham mưu chuyên sâu trong lĩnh vực của Ban. Đó phải là các phòng chuyên môn tương ứng, chẳng hạn như: Phòng Kinh tế - Ngân sách, Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Pháp chế.

Hai là, thực tế hiện nay ở địa phương, chưa có cơ quan, tổ chức nào tương đương cấp sở, ngành với trên 30 biên chế lại không tổ chức cấp phòng để tham mưu cho các cấp lãnh đạo. Hơn nữa, khác với các sở, ngành chỉ quản lý một hoặc vài lĩnh vực, Văn phòng HĐND tỉnh là cơ quan tham mưu tổng hợp, bao quát hầu hết các lĩnh vực. Do đó, rất cần có những bộ phận theo dõi, tham mưu theo lĩnh vực để giúp cho HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉn.

Ba là, hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh đã và sẽ phải đặt trong mối quan hệ với các sở, ngành chức năng. Do vậy, rất cần có những bộ phận tham mưu chuyên sâu theo từng lĩnh vực để giao nhiệm vụ phân công theo dõi, trực tiếp liên hệ để trao đổi công việc với các sở, ngành phụ trách. Đặc biệt, theo quy định của Luật Đầu tư công (có hiệu lực từ 01/01/2015), HĐND cấp tỉnh được giao thẩm quyền quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C. Đây là công việc đòi hỏi Văn phòng HĐND tỉnh phải có bộ phận chuyên môn chuyên sâu giúp Thường trực HĐND, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thẩm định nội dung trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Bốn là, bỏ cấp phòng không nên được xem là giải pháp để tinh giản biên chế. Theo như nội dung tờ trình ban hành Nghị định, việc bỏ cấp phòng nhằm mục đích tinh gọn bộ máy, giảm biên chế. Thế nhưng, nếu bỏ tất cả các phòng để chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên viên đối với một cơ quan tương đương cấp sở liệu có phù hợp, có giúp làm tăng hiệu quả công việc? Thực tế cho thấy, việc bỏ cấp phòng không góp phần giảm biên chế, vì hiện nay các công chức giữ chức vụ Trưởng, Phó phòng, bên cạnh công việc quản lý vẫn phải làm việc theo chế độ chuyên viên, trực tiếp tham mưu xử lý công việc cho lãnh đạo. Mặt khác, khi bỏ cấp phòng, tổ chức điều hành công việc của cấp lãnh đạo Văn phòng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì phải điều hành trực tiếp đến từng chuyên viên, với một bộ máy trên 30 người thì lãnh đạo Văn phòng sẽ rất khó quán xuyến tốt công việc nếu không có những bộ phận chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo theo từng lĩnh vực, từng mảng công việc.

Năm là, theo hướng dẫn của Trung ương về bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, người ứng cử Phó Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách phải giữ chức vụ từ Trưởng phòng trong các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên. Nếu bỏ cấp phòng, thì cán bộ Văn phòng HĐND cấp tỉnh sẽ mất đi cơ hội ứng cử làm chuyên trách HĐND. Trong khi đây lại là đội ngũ kế thừa quan trọng để sung vào các chức danh này.

Sáu là, nếu bỏ cấp phòng, chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên viên thì số công chức hiện là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hiện nay sẽ được giải quyết theo hướng nào? Chẳng lẽ tự nhiên mất chức, mất phụ cấp chức vụ ?!  

Bảy là, nếu bỏ cấp phòng, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của đội ngủ cán bộ công chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh hiện nay, bởi họ không còn động lực để phấn đấu, nhất là đối với những chuyên viên nằm trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng. Khi cán bộ công chức không an tâm công tác, chất lượng công việc sẽ không cao, thậm chí dễ dẫn đến tình trạng “đứng núi này trông núi nọ” !

 

Quang cảnh hội nghị CBCC Văn phòng năm 2016

    

Cơ cấu bộ máy Văn phòng HĐND cấp tỉnh theo hướng nào? 

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và đúc kết từ thực tiễn tổ chức bộ máy giúp việc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nhiều địa phương, chúng tôi kiến nghị Ban soạn thảo Nghị định trình Chính phủ cho thành lập Văn phòng HĐND cấp tỉnh theo hướng thành lập các phòng chuyên môn trực thuộc, nên thành lập ít nhất 05 phòng và 01 trung tâm sự nghiệp, bao gồm: Phòng Kinh tế - Ngân sách tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phòng Văn hóa – Xã hội tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh (và cả Ban Dân tộc ở những nơi có thành lập Ban Dân tộc); Phòng Dân nguyện tham mưu, giúp HĐND và đại biểu HĐND theo dõi, tổng hợp và tham mưu xử lý các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, phục vụ công tác tiếp dân, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Phòng Pháp chế tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phòng Tổng hợp làm công tác tổng hợp cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh (xây dựng báo cáo hoạt động, chương trình, kế hoạch, xây dựng lịch công tác ...); Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị phụ trách công tác tổ chức, hành chính, văn thư, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của HĐND cấp tỉnh; Trung tâm Tin học (hoặc Trung tâm Thông tin – Truyền thông) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng tham mưu triển khai ứng dụng tin học vào hoạt động HĐND, tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoạt động dân cử tại địa phương, tổ chức việc cung cấp thông tin cho đại biểu, tổ chức tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp tại địa phương.

Văn Đặng

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   333
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động