Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 20/06/2016, 10:00
Chương trình hoạt động năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/06/2016

CHƯƠNG TRÌNH

Hoạt động năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh

_______

         

Căn cứ Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2016;

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh đề ra chương trình hoạt động năm 2016 như sau:

A.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Ban hành chương trình năm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể trong năm theo từng tháng, quý, 6 tháng nhằm kịp thời triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND Tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của Ban.

- Giúp Thường trực HĐND tỉnh thực hiện chức năng điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

- Các cơ quan, tổ chức hữu quan sắp xếp công việc, có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành hoạt động giám sát, chuẩn bị nội dung báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu, giải quyết các kiến nghị qua giám sát nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.  

- Tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND huyện, thành phố trong việc nắm thông tin phục vụ cho công tác giám sát, khảo sát, thẩm tra của HĐND.

B.    NỘI DUNG

I. Hoạt động giám sát, khảo sát

1. Quý I

- Giám sát thực trạng hoạt động của hệ thống cộng tác viên ở cơ sở;

          - Giám sát việc thực hiện Luật du lịch theo yêu cầu của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIII.

2. Quý II

Khảo sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2016.

3. Quý III

- Khảo sát hiệu quả thực hiện các chính sách vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Giám sát hiệu quả hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn.

4. Quý IV

- Khảo sát việc thu, chi các loại phí tại trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Khảo sát phúc tra việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát, khảo sát, chất vấn, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Khảo sát tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội trong năm 2016.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban sẽ tổ chức khảo sát, giám sát một số chuyên đề cụ thể đối với những vấn đề mà dư luận xã hội và cử tri quan tâm liên quan đến lĩnh vực của Ban, theo phân công của Thường trực HĐND Tỉnh, phối hợp tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát cùng với các Ban HĐND Tỉnh, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện, thành phố; tổ chức khảo sát, phúc tra việc thực hiện các kiến nghị của Ban trong năm đối với các đơn vị được giám sát.

II. Hoạt động thẩm tra

- Chủ động tổ chức khảo sát, làm việc đối với các ngành được phân công soạn thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội theo Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND Tỉnh.

- Tiến hành thẩm tra các đề án khác có liên quan trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

III. Các hoạt động khác

- Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, Thường trực HĐND Tỉnh, các Ban HĐND Tỉnh và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, thành phố thực hiện một số nội dung giám sát, khảo sát, thẩm tra thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội khi có yêu cầu.

- Tham gia cùng với Thường trực HĐND Tỉnh, các Ban HĐND Tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND Tỉnh chuẩn bị các nội dung thuộc nhiệm vụ của Ban tại các kỳ họp HĐND Tỉnh, các cuộc hội nghị giao ban hàng quý trong năm 2016; thành viên Ban tham dự các kỳ họp HĐND và tham gia tiếp xúc cử tri theo quy định.

- Tham gia phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND; tăng cường hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cho HĐND cấp huyện, xã.

- Tham gia thăm các đơn vị lực lượng vũ trang, Cục Hải quan, đơn vị kiểm lâm liên huyện nhân dịp xuân Bính Thân.

- Tham gia các hoạt động của Ủy Ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và các Ban HĐND Tỉnh, UBND và các ngành tỉnh có nội dung liên quan thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội; thực hiện một số công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban và sự điều hòa phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND Tỉnh.

IV. Biện pháp tổ chức thực hiện

- Xây dựng dự thảo kế hoạch các cuộc giám sát, khảo sát theo nội dung kế hoạch hoạt động năm 2016 và tổ chức thông qua thành viên Ban góp ý để hoàn chỉnh, ban hành theo quy định.

- Căn cứ kế hoạch đề ra tổ chức triển khai khảo sát, giám sát theo đúng quy định.

- Nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả giám sát, khảo sát để đảm bảo tính thời sự của thông tin, và kịp thời phản ánh đến các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết.

- Các thành viên Ban sắp xếp công việc chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát, các cuộc họp của Ban; tham dự đầy đủ các kỳ họp, các đợt tiếp xúc cử tri theo quy định.

Trên đây là Chương trình hoạt động năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh.


PHỤ LỤC NỘI DUNG GIÁM SÁT, KHẢO SÁT

(Kèm theo Chương trình số:         /CTr-HĐND  ngày        tháng 01 năm 2016

của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh về chương trình hoạt động năm 2016)

 

STT

Nội dung

Chủ trì

Đơn vị phối hợp

Đơn vị

được giám sát

Đơn vị

được khảo sát

Tháng 2& Tháng 3

 Giám sát thực trạng hoạt động của hệ thống cộng tác viên ở cơ sở

 

 

 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh

Thường trực HĐND Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh; UBMTTQVN Tỉnh;

TT.HĐND và Ban KTXH cấp huyện được giám sát, khảo sát.

- Sở Y tế, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Lao động Thương binh và Xã hội; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương.

- Uỷ ban nhân dân 09 huyện, thành phố.

 
Tháng 3

Giám sát việc thực hiện Luật du lịch trên địa bàn tỉnh

(theo yêu cầu của Uỷ ban VHGDTTN&NĐ của Quốc hội)

 

 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh

Thường trực HĐND Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh; UBMTTQVN Tỉnh;

 

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Tháng 6

Khảo sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2016

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh

Thường trực HĐND Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh;  Một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố.
Tháng 7

Khảo sát hiệu quả thực hiện các chính sách vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh;

 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh

Thường trực HĐND Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh;

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành, Hoà Thành.

 
Tháng 8

Giám sát hiệu quả hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn.

 

 

 

 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh

Thường trực HĐND Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh; UBMTTQVN Tỉnh;

TT.HĐND và Ban KTXH cấp huyện được giám sát, khảo sát.

- Sở Y tế;

- Uỷ ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu, Bến Cầu;

- Một số trạm y tế xã, phường, thị trấn của các huyện nêu trên.

 
Tháng 9

Khảo sát việc thu, chi các loại phí tại trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh

Thường trực HĐND Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh; .

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Châu, Trảng Bàng;

- Một số trường THPT thuộc các huyện trên

Tháng 10

Khảo sát phúc tra việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát, khảo sát, chất vấn, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hoá.

 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TỉnhThường trực HĐND Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh;  Trên cơ sở các vấn đề cử tri bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, sẽ lựa chọn khảo sát một số sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.
Tháng 11Khảo sát tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội trong năm 2016.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh

Thường trực HĐND Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh;  Một số sở, ngành, huyện, thành phố.

 

BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI HĐND TỈNH


Lượt người xem:  Views:   278
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động