Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 12/12/2018, 08:00
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/12/2018
Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối (49 phiếu/49 đại biểu có mặt), ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh có 47 phiếu tín nhiệm cao và 02 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp. Đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này, lãnh đạo ngành Tài nguyên và Môi trường có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp (Tín nhiệm cao 14 phiếu, Tín nhiệm 29 phiếu, Tín nhiệm thấp 9 phiếu), kế đến là lãnh đạo ngành Công an (Tín nhiệm cao 18 phiếu, Tín nhiệm 24 phiếu, Tín nhiệm thấp 6 phiếu).

DB NGUYEN TAN DUC.jpg
Ông Nguyễn Tấn Đức, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả

Danh sách kết quả phiếu tín nhiệm

1. Ông  Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 94,23% tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu.
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

2. Bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao:  38 phiếu (chiếm 73,08 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm:    09 phiếu (chiếm 17,31 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp:   02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 71,15 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

4. Ông Võ Văn Sớm - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 82,69 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,62 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Phạm Hùng Thái - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 80,77 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 11,54 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 75 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 17,31 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Mai Văn Hải - Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 69,23 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 21,15 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 90,38 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

9. Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 53,85 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 34,62 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 65,38 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 28,85 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

11. Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 71,15 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

12. Ông Lê Thành Công - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 53,85 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 36,54 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Nguyễn Văn Đước - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 51,92 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 34,62 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,69 % tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Hoa Công Hậu - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 36,54 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 51,92 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,77 % tổng số đại biểu HĐND).

15. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 26,92 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 17,31 % tổng số đại biểu HĐND).

16. Bà Phạm Thị Lan Hương - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 42,31 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 44,23 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,69 % tổng số đại biểu HĐND).

17. Bà Mai Thị Lệ - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 40,38 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

18. Ông Trang Văn Lý - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 46,15 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 48,08 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

19. Ông Trương Văn Ngôn - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 69,23 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông Nguyễn Tri Phương - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 34,62 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 46,15 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,54 % tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông Bùi Công Sơn - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 69,23 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 25 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

22. Ông Phan Văn Sử - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 67,31 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 25 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông Nguyễn Tấn Tài - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 71,15 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

24. Ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 63,46 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 28,85 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

25. Bà Võ Thanh Thủy - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 42,31 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 44,23 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,69 % tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông Trần Văn Minh Trí - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 59,62 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 30,77 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

27. Ông Võ Đức Trong - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 67,31 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

28. Ông Nguyễn Văn Trứ - Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 76,92 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 15,38 % tổng số đại biểu HĐND).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

Sau khi Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Hội đồng nhân dân đã thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua.

Thanh Trung

Lượt người xem:  Views:   122
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động