Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 23/11/2020, 09:00
Kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2020
​Những năm qua, huyện Dương Minh Châu không ngừng phát triển và đổi mới, diện mạo huyện ngày càng văn minh, hiện đại, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định… Trong đó, HĐND huyện giữ vai trò quan trọng, ngày càng thể hiện rõ hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thông qua hoạt động giám sát. Nhìn chung, nội dung, chuyên đề giám sát được lựa chọn sát với đời sống kinh tế - xã hội của người dân. Hình thức và phương pháp giám sát đã từng bước được đổi mới, từ khâu ban hành Quyết định, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, kết luận giám sát và kiến nghị. Giám sát không chỉ nhằm mục đích bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện mà còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhận thức về hoạt động giám sát và vai trò giám sát của HĐND được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể các cấp, nhờ đó, hoạt động giám sát của HĐND huyện có nhiều thuận lợi và hiệu quả hơn. Kết quả đó có được là do cơ sở pháp lý cơ bản cho hoạt động giám sát của HĐND, việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đã giúp HĐND là cơ quan tiến hành giám sát và cơ quan chịu sự giám sát thấy được trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm trong công tác điều hòa, phối hợp hoạt động hai Ban HĐND của Thường trực HĐND huyện, sự tích cực hoạt động của hai Ban HĐND huyện. 

giaiphapnangcaochatluonggiamsatHDND-DMC.jpg

Chủ trì kết luận cuộc giám sát ý kiến cử tri

Hoạt động giám sát của HĐND huyện thời gian qua được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, theo phân công của HĐND huyện tại Nghị quyết về chương trình giám sát hàng năm; kết quả có tác động mạnh mẽ, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; tạo sự chuyển biến khá tích cực trên nhiều mặt, tạo sự chuyển biến khá tích cực trên nhiều mặt, kết quả trong nhiệm kỳ qua, cùng với tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã đoàn kết vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, thực hiện hoàn thành 14/16 chỉ tiêu (trong đó có 02 chỉ tiêu vượt, 12 chỉ tiêu đạt). Nền kinh tế huyện tiếp tục ổn định và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu hút đầu tư tăng hơn so cùng kỳ; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn, đô thị có bước khởi sắc. Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; chính sách người có công, bảo trợ xã hội được quan tâm thường xuyên; an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,57% (năm 2016) còn 1,37% (năm 2019); hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời, nhận được sự tham gia và hưởng ứng tích cực của cán bộ và quần chúng Nhân dân, nhất là trong các hoạt động như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng đời sống văn hóa”... đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện, hoạt động giám sát vẫn còn bất cập, chưa mang lại hiệu quả cao như: Công tác giám sát chưa đều, chủ yếu do Thường trực và hai Ban HĐND tiến hành; các Đại biểu HĐND tham gia hoạt động giám sát còn hạn chế, chủ yếu giám sát tại kỳ họp và qua hoạt động tiếp xúc cử tri; một số thành viên hai Ban HĐND tham gia giám sát chưa đều, chưa dành thời gian cho các đợt giám sát; nội dung một số cuộc giám sát chưa sâu, chưa kịp thời tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, bức xúc ở địa phương, những vấn đề nhiều cử tri, Nhân dân quan tâm. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị của một số cuộc giám sát chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế. Trước hết là chưa có quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị giám sát và chịu sự giám sát; chưa có chế tài cụ thể sau giám sát. Cơ cấu về số lượng, chất lượng đại biểu HĐND đã từng bước được nâng lên, nhưng nhìn chung, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, số lượng đại biểu HĐND chuyên trách chiếm tỉ lệ còn ít so với tổng số đại biểu. Sự phối hợp giữa HĐND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với UBND các cấp có lúc, có nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Bộ máy tham mưu, giúp việc cho HĐND, Thường trực và hai Ban HĐND huyện còn hạn chế về số lượng, chất lượng, có lúc, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao.

Để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2015 - 2020. Đó là tập trung huy động tốt nhất và phân bổ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy lợi thế từng ngành, từng sản phẩm, tạo chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; coi trọng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trọng tâm giảm nghèo bền vững. Bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Từ thực tiễn hoạt động giám sát của HĐND huyện nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện đề ra những giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI huyện Đảng bộ đề ra, đó là:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND. 

Hai là, nâng cao năng lực giám sát của đại biểu HDND huyện.

Ba là, nâng cao năng lực giám sát của Thường trực HĐND và hai Ban HĐND huyện. 

Bốn là, đổi mới hình thức, phương thức giám sát đảm bảo thực chất, hiệu quả hướng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Năm là, tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong hoạt động giám sát. 

Sáu là, nâng cao chất lượng văn bản pháp lý của hoạt động giám sát.

Bảy là, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy giúp việc cho HĐND huyện. 

HĐND huyện quyết tâm tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND để góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.


                                                                                                            Lý Thắm 


      


Lượt người xem:  Views:   333
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động