Thông tin hoạt động - Hoạt động của các Ban HĐND
 
​CHƯƠNG TRÌNHHoạt động năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh _______         Căn cứ Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2016;Căn cứ Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Chương trình ...