Thông tin hoạt động
hidden
hidden
Sáng ngày 05/3/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 3 xem xét, cho ý kiến một số nội dung có liên quan đến kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thường trực HĐND tỉnh và công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
 
Đơn ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026: PHẦN THỨ NHẤT - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 
HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026: PHẦN THỨ HAI - CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH
 
HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026: PHẦN THỨ BA - CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI
 
HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026: PHẦN THỨ TƯ - VIỆC ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
 
HỎI ĐÁPVỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026: PHẦN THỨ NĂM - TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
 
HỎI ĐÁPVỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026: PHẦN THỨ SÁU - TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
 
HỎI ĐÁPVỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026: PHẦN THỨ BẢY NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ
 
 
THÔNG BÁO