​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Nguyễn Hoàng NamNam19/07/1979Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Trần Anh Minh Nam09/01/1975Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Lý Hồng SinhNam04/01/1964Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Phạm Văn TânNam20/07/1960Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Nguyễn Văn TrứNam05/10/1964Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị thành phố Tây Ninh
THÔNG BÁO