Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị tăng cường giám sát thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Đề nghị tăng cường giám sát thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden