Tổ chức bộ máy Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh


SODOMOI.jpg 

______________________________________​

* LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG:

Mai Văn Hải

 

Điện thoại: 02763.601.119

Email: haimv@tayninh.gov.vn
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG:
Điện thoại: 02763.813.737

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG:

Điện thoại:
Nguyễn Thị Kim Quyên
Email: quyenntk@tayninh.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Loan
Email: loannth@tayninh.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP

Điện thoại: (066) 3827470

-


-

Trưởng phòng:


Phó Trưởng phòng:Trần Thị Ngọc Mai

Email: maittn@tayninh.gov.vn

​* PHÒNG HÀNH CHÍNH –
 TỔ CHỨC – QUẢN TRỊ

Điện thoại: (066) 3827393

-


-

Trưởng phòng:


Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Tuyết Thư

Email:thunt@tayninh.gov.vn

Dương Thành Nhàn

Email: nhandt@tayninh.gov.vn

VĂN THƯ

Điện thoại: (066) 3.810.997