Văn bản bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tư liệu xây dựng chương trình hành động ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

Tập tin đính kèm: BC.rar

Hỏi đáp về bầu cử: https://hdnd.tayninh.gov.vn/Pages/tra-loi-y-kien-cu-tri.aspx

Danh bạ điện thoại của Thành viên UBBC và Tổ Thư ký: 28_CV_UBBC.pdf

Văn bản Trung ương:

STT

NĂM PHÁT HÀNH

TRÍCH YẾU

TẢI VỀ FILE

1

20/11/2014

Luật Tổ chức Quốc hội

 57_2014_QH13.pdf

2

19/6/2015

Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương

 77_2015_QH13.pdf

3

25/6/2015

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

 85_2015_QH13.pdf

4

13/01/2016

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 01_CT_TTg.pdf

5

14/01/2016

Nghị quyết của UBTVQH Khóa XIII về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 1129_2016_UBTVQH13.pdf

6

14/01/2016

Thông tư của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 06_2016_TT_BTC.pdf

7

15/01/2016

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 169_HD_BTGTW.pdf

8

16/01/2016

Nghị quyết của UBTVQH Khóa XIII​ về việc hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 1132_NQ_UBTVQH13.pdf

9

18/01/2016

Nghị quyết của UBTVQH Khóa XIII về việc quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố;  việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

 1134_2016_UBTVQH13.pdf

10

19/01/2016

Văn bản của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc đề nghị thành lập Ủy ban bầu cử

 50_VPHDBCQG_TT.pdf

11

29/01/2016

Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 40_KH_HDBCQG.pdf

12

29/01/2016

Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia​ về việc Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

 41_NQ_HDBCQG.pdf

13

01/02/2016

Thông tư của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 02_2016_TT_BNV.pdf

14

01/02/2016

Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 NQ11.pdf

15

 03/3/2016

 Về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tỉnh Tây Ninh

54_HDBCQG_CTDB_001.pdf

 ​16

 29/02/2016

Về việc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ công tác bầu cử

 112_VPHDBCQG_TT.pdf

17

 02/3/2016

Về việc thông báo phân công nhiệm vụ, chế độ làm việc của Tổ giúp việc về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

 46_TB_TBANTTAT.pdf

18

 04/3/2016

Hướng dẫn bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 02_HD_BTCTW.pdf

19

 04/3/2016

Thông báo ý kiến kết luận tại Phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử quốc gia

 124_TB_VPHDBCQG.pdf

20

 07/3/2016

Về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

 134_VPHDBCQG_PL.pdf

21

 05/3/2016

Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 1054_KH_UBTVQH13.pdf

​22

​17/3/2016

​Văn bản của Văn phòng UBBC Quốc gia về việc thống kê số liệu gửi kèm báo cáo 

194_VPHDBCQG_TT.pdf

​23

​09/4/2015

​Hướng dẫn bầu cử tại đơn vị vũ trang nhân dân

127-HDBCQG.PDF

​24

​09/4/2016

Về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử

128-HDBCQG.PDF

​25

​12/4/2016

V/v: Gửi báo cáo và danh sách chính thức những người ứng cử kèm theo số liệu thống kê

260_VPHDBCQG_TT.pdf

​26

​16/4/2016

​V/v: Tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

278_VPHDBCQG_PL.pdf

​27

​25/4/2016

​NQ:Thành lập Đoàn giám sát,kiểm tra (Đợt 03 ) công tác bầu cử ĐB QH khoá XIV và ĐB HĐND các cấp NK 2016-2021 tại các tỉnh Long An,Tây Ninh,Bình Dương,Bình Phước

1204-NQ-UBTVQH13.pdf

​28

​13/4/2016

​V/v thông báo Kế hoạch làm việc của đoàn giám sát,kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Long An,Tây Ninh,Bình Dương,Bình Phước

1119-KH-UBTVQH13.pdf
312-VPHDBCQG-TT.pdf

​29

​10/5/2016

​Về việc tuyên truyền các ca khúc về bầu cử

File đính kèm

​30

​06/5/2016

​V/v: hướng dẫn về trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đã được niêm yết​

349_HDBCQG_PL.pdf

​31

​18/5/2016

​V/v một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử

358_VPHDBCQG_PL.pdf

​32

​19/5/2016

​​V/v: Thời gian kiểm phiếu bầu cử

373_VPHDBCQG_PL.pdf

​33

​18/5/2016

​V/v: Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong việc tham gia chứng kiến kiểm phiếu bầu cí

467_TBVBPLTT_PL.pdf

 Văn bản Địa phương:​​

STT

NĂM PHÁT HÀNH

TRÍCH YẾU

TẢI VỀ FILE

1

28/01/2016

Chỉ thị của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 03_CT_UBND.PDF

2

29/01/2016

Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Ủy ban bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 252_QD_UBND.PDF

3

05/02/2016

Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của cơ quan Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

 115_KH_MTTQ_BTT.pdf

4

07/02/2016

Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021

 02_HD_BTCTU.pdf

5

16/02/2016

Báo cáo tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021​

 01a_BC_UBBC.pdf

6

 18/02/2016

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Cử tri và xét khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​

 05_QD_UBBC.pdf

7

 ​​18/02/2016

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Bảo vệ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​

 06_QD_UBBC.pdf

8

 18/02/2016

Quyết định về việc thành lập Tổ Thư ký công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​

 07_QD_UBBC.pdf

9

 18/02/2016

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​

 08_QD_UBBC.pdf

10

 18/02/2016

Về việc chuẩn bị nhân sự tham gia Tổ bầu cử

 09_CV_UBBC.pdf

11

 18/02/2016​

Về việc phối hợp rà soát, chốt danh sách cử tri trong tỉnh

 10_CV_UBBC.pdf

12

 19/02/2016

Về việc thông báo chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký; địa chỉ, số liên lạc, số điện thoại, Fax, Email và con dấu của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​

 02-UBBC.pdf

13

 19/02/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​​

 11_KH_UBBC.pdf

14

 19/02/2016

Thông báo phân công thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​​​

 12_TB_UBBC.pdf

15

 18/02/2016

Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​​​

 118_KH_MTTQ_BTT.pdf

 16 

 

Lịch thời gian tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​​​ (Bầu cử toàn quốc vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016) (Từ ngày 10/02/2016 đến ngày 11/6/2016)

Lich bau cu.pdf

17

 22/02/2016

Biên bản họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​​

 14_BB_UBBC.pdf

18 

 22/02/2016

Về việc gửi tài liệu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021​​​​

 15_CV_UBBC.pdf

 19

 22/02/2016

Về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tại phiên họp Ủy ban bầu cử lần 2

 16_CV_UBBC.pdf

20 

 18/02/2016

 Kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021

 120_KH_MTTQ_BTT.pdf

 21

 22/02/2016

Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hướng dẫn xác định số lượng người trong danh sách ứng cử

 541_VP_NC.pdf

22 

 25/02/2016

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 21_TB_UBBC.pdf

23 

 29/02/2016

Báo cáo tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 22_BC_UBBC.pdf

 24

 29/02/2016

Tờ trình đề nghị phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 23_TTr_UBBC.pdf

 25

 29/02/2016

Quyết định về việc công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 24_QD_UBBC.pdf

 26

 29/02/2016

Thông báo phân công thành viên Tổ thư ký của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 TB_UBBC.pdf

 27

 01/3/2016

Kế hoạch công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 03_KH_TBTT.pdf

 28

 29/02/2016

Kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 26_KH_UBBC.pdf

 29

 07/3/2016

Về việc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ công tác bầu cử

 34_UBBC.pdf

 30

 07/3/2016

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 06_HD_SNV.pdf

 

  31

 07/3/2016

Kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 40_KH_DGS.pdf

32

 14/3/2016

Hướng dẫn về việc báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 42_HD_UBBC.pdf
Cac bieu mau bao cao.rar

33

 15/3/2016

Kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

43_KH_DGS.pdf

 44_KH_DGS3.pdf

34

 17/3/2016

Biên bản họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 47_BB_UBBC.pdf

35

 25/3/2016

 Báo cáo tiến độ bầu cử từ ngày 18/3 đến 24/3

 53_BC_UBBC.pdf

36

 25/3/2016

 Biên bản phiên họp thứ 5 của UBBC Tỉnh

 54_BB_UBBC.pdf

37

 28/3/2016

 Về việc phối hợp tốt công tác bầu cử

57_UBBC.pdf
58_UBBC.pdf

38

 30/3/2016

 Về việc bổ sung báo cáo tình hình chuẩn bị công tác bầu cử

 64_UBBC.pdf

39

 31/3/2016

 UBBC Tỉnh: Báo cáo tiến độ bầu cử từ ngày 25/3 đến 31/3/2016

 66-BC-UBBC.pdf

40

 06/4/2016

Báo cáo tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh.nhiệm Kỳ 2016-2021,tại phiên họp lần thứ 6 (từ ngày 23/3 đến ngày 04/4/2016 )

 69-BC-UBBC.pdf

41

 07/4/2016

UBBC Tỉnh: Báo cáo công tác bầu cử tính đến ngày 07/4/2016                    

70-BC-UBBC.pdf

42

07/4/2016

V/v in tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã

70-UBBC.pdf

43

07/4/2016

Biên bản họp UBBC đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm Kỳ 2016-2021 (Họp lần 6)

71-BB-UBBC.pdf

44

07/4/2016

Báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm Kỳ 2016-2021 (từ ngày 01/4 đến ngsỳ 07/4/2016 )

72-BC-UBBC.pdf

45

07/4/2016

V/v biên tập tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện,cấp xã

73-UBBC.pdf

46

08/4/2016

V/v gửi dự toán kinh phí bầu cử ĐBQH XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm Kỳ 2016-2021

74-CV-UBBC.pdf

47

15/4/2016

Báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm Kỳ 2016-2021 (từ ngày 08/4 đến ngày 14/4/2016 )

83-BC-UBBC.pdf

48

20/4/2016

Biên bản họp UBBC Tỉnh lần thứ 7

87_BB_UBBC.pdf

49

21/4/2016

BC: Tiến độ công tác bầu cử đại biểu QH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021 (Từ ngày 15/4 - 21/4/2016)

90_BC_UBBC.pdf

50

25/4/2016

V/v: Điều chỉnh, bổ sung đề cương báo cáo tình hình chuẩn bị công tác bầu cử

92_UBBC.pdf

51

26/4/2016

Biên bản họp UBBC Tỉnh lần 8

100-BB-UUBC.pdf

52

27/4/2016

KH:Tổ chức HN tiếp xúc cử tri để những người ứng cử ĐB QH khoá XIV và ứng cử ĐB HĐND tỉnh Khoá IX NK 2016-2021 vận động bầu cử

139-KH-MTTQ-BTT.pdf

53

28/4/2016

BC: Tiến độ công tác bầu cử ĐBQH khoá XIV và ĐB.HĐND các cấp Nk 2016-2021 (Từ ngỳa 22/4 - 28/4/2016)

110_BC_UBBC.pdf

54

27/4/2016

Báo cáo kết quả giám sát công tác bầu cử ĐB QH khoá XIV và ĐB HĐND các cấp tỉnh TN NK 2016-2021 (giai đoạn 2 )

104-BC-UUBC-SO 1.pdf103-BC-UUBC-SO 2.pdf
103-BC-UUBC-SO 3.pdf

55

27/4/2016

V/v phát động tham gia cuộc thi `Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐB QH khoá XIV và ĐB HĐND các cấp NK 2016-2021

106-UBBC.pdf
107-KHUBBC.pdf
108-QD-UBBC.pdf

56

27/4/2016

V/v chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong việc lập và niêm yết danh sách cử tri

105-UUBC-TBCT-XKNTC.pdf

57

25/4/2016

Báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp NK 2016-2021 (từ ngày 24/3/2016 đến ngày 18/4/2016 )

97-BC-UBBC.pdf

58

05/5/2016

V/v: Kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam

291_VKS_P8.pdf

59

06/5/2016

V/v: hướng dẫn về trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đã được niêm yết

349_HDBCQG_PL.pdf

60

09/5/2016

V/v: Hướng dẫn bổ sung mức chi kinh phí bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử ĐB.HĐND các cấp NK 2016-2021

956_STC_NS.pdf

​61

​11/5/2016

Biên bản họp UBBC Tỉnh lần 9

124-BB-UBBC.pdf

​​62

​​​06/5/2016

​​Về việc hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí bầu cử

941.pdf

​​​63

​05/5/2016

​​​V/v: Kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam​

​​​291_VKS_P8.pdf

​64

​17/5/2016

​V/v: tăng cường tuyên truyền đợt cao điểm cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và ĐB.HĐND các cấp NK 2016-2021​

138_TBTT.pdf

​65

16/5/2016

BC: Tiến độ thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khoá XIV và ĐB.HĐND cấp tỉnh Nk 2016-2021tại phiên họp thứ 10 (Từ ngày 07/5 - 16/5/2016)

145_BC_UBBC.pdf

​66

​18/5/2016

Thông báo về việc các đồng chí lãnh đạo dự khai mạc và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm Kỳ 2016-2021

144-TB--UBBC.pdf

​67

​17/5/2016

​BC: Phục vụ Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khoá XIV và ĐB.HĐND các cấp NK 2016-2021

140-BC-UBBC.pdf

68

​19/5/2016

HD: V/v thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử

147_HD_UBBC.pdf
Huong dan bao cao va nop bien ban ngay 22.5.2016.rar

69

20/5/2016 

Thông báo về việc phân công trực và thực hiện nhiệm vụ phục vụ bầu cử​ 

TB_To Thu ky.pdf 

70

 21/5/2016

Về việc đính chính Hướng dẫn số 147/HD-UBBC ngày 19/5/2016

 157-UBBC.pdf

71

 21/5/2016

 BB họp UBBC ĐBQH Khoá XIV và HĐND các cấp phiên họp thứ 11

 156-UBBC.pdf

72

 20/5/2016

 BC: Tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khoá XIV và ĐB.HĐND các cấp NK 2016-2021 (Từ ngày 03/5/2016 - 16/5/2016 - giai đoạn 4)

 151_BC_UBBC.pdf

73

 19/5/2016

 BC: Tiến độ công tác bầu cử đại biểu QH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021 (Từ ngày 13/5 - 19/5/2016)

 149_BC_UBBC.pdf

74

 

 

 

​​