Kiến nghị và trả lời kiến nghị
STT Đơn vị Tiêu đề câu hỏi Ngày gửi
1 Tỉnh Tây Ninh Hiện nay, việc thực thi việc chi phí cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạng, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử... Xem
2 Tỉnh Tây Ninh Cử tri kiến nghị cần đánh giá tính hiệu quả, tính lợi ích cho Nhà nước. cho Nhân dân, cải cách thủ tục hành chính khi quyết định ban hành một số chính sách... Xem
3 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị Bộ Tư pháp cho các địa phương đang thiếu công chức ngành thi hành án được tổ chức thi tuyển tại địa phương... Xem
4 Tỉnh Tây Ninh Kiến nghị ngành chức năng sớm nạo vét mương thoát nước dọc 02 bên đường Xuyên Á đoạn trên địa bàn xã An Thạnh và sửa chữa, nâng cấp một số đoạn trên tuyến đường Xuyên Á... Xem
5 Tỉnh Tây Ninh Tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có nêu:... Xem
6 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị hướng dẫn thực hiện khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ Xem
7 Tỉnh Tây Ninh Đề nghị Chính phủ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, liên tục và hiệu quả hơn nữa vì cử tri cho rằng tốc độ cải cách thủ tục hành chính đang có xu hướng chậm lại Xem
8 Tỉnh Tây Ninh Triển khai Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm... Xem
9 Tỉnh Tây Ninh Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý... Xem
10 Tỉnh Tây Ninh Theo quy định tải khoản 2, Điều 6 Nghị định số 186/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng... Xem
11 Thực tế địa phương, một số diện tích rừng giáp biên giới (gần các đồn Biên phòng), diện tích có công trình căn cứ hậu cần kỹ thuật khu vực phòng thủ của tỉnh việc giao khoán cho cá nhân... Xem
12 Tỉnh Tây Ninh Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.... Xem
13 Tỉnh Tây Ninh Hồ nước chứa Dầu Tiếng là công trình quan trọng đặc biệt, liên quan đến an ninh Quốc gia theo Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 và Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ... Xem
14 Tỉnh Tây Ninh Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, đề nghị Chính phủ tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành trung ương rà soát các trụ sở Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh... Xem
15 Tỉnh Tây Ninh Cử tri đề nghị Bộ Tài chính xem xét, có cơ chế riêng trong việc tính tiền thuê đất đối với tài sản công cho thuê phục vụ các hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục... Xem
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden