Tổ đại biểu đơn vị huyện Châu Thành​

BigDot.gifĐại biểu Võ Đức Trong - Tổ trưởng


                Võ Đức Trong.jpg    

Sinh năm: 04/5/1969.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp chuyên ngành Nông học, Đại học Nông lâm chuyên ngành Nông học, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nơi ở hiện nay: Số 4/30, đường 786, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh:

1. Làm tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh theo quy định:

- Thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối quan hệ với cử tri nơi ứng cử để lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri và kịp thời đề đạt những nguyện vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời đôn đốc, giám sát việc trả lời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến cử tri; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cử tri trước pháp luật. - Dự đầy đủ các kỳ họp HĐND và tích cực tham gia xây dựng chương trình, nghị quyết của HĐND phù hợp với tình hình thực tế địa phương.- Giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước- nhất là công tác phòng chống tham nhũng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản…

2. Quan tâm cơ chế chính sách, thu hút nguồn lực xây dựng nông thôn mới; chính sách thu hút đầu tư, hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển khu, cụm công nghiệp; đời sống công nhân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng chính sách, chính sách hậu phương quân đội và hộ nghèo. Quan tâm việc xây dựng chính quyền cơ sở; thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức; cải cách hành chính.

3. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhanh thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó, quan tâm đề xuất những chủ trương chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng bộ đáp ứng thực tiễn sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu được cử tri tín nhiệm bản thân sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào các nội dung hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới.


BigDot.gifĐại biểu Thân Văn Nhân - Tổ phó


Thân Văn Nhân.jpg                    

Sinh năm: 21/4/1969.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tổ chức, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành

Nơi ở hiện nay: Số 320, đường Liên xã, ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.​​​

Chương trình hành động

Trước cô, bác, anh chị em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

1. Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không tham nhũng, tiêu cực, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh.

2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt và phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri; yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân.

3. Nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và thực thi công vụ để nhân dân cùng giám sát thực hiện.

4. Đề xuất tỉnh có chính sách ưu tiên cho huyện Châu Thành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm giảm bớt khoảng cách giữa huyện Châu Thành và các huyện khác trong tỉnh. Đề nghị tiếp tục xây dựng, ban hành các quy định, các cơ chế chính sách, tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo… để giúp cho nhân dân lao động có điều kiện sản xuất, vươn lên và nâng dần mức sống trong cộng đồng dân cư.

5. Cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc khoa học, khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện Châu Thành nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Châu Thành phát triển toàn diện, bền vững.


BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Thanh Phong


Nguyễn Thanh Phong.jpg                    

Sinh năm: 13/8/1964.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ y khoa, Chuyên khoa cấp I, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 328, đường Tua Hai, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh.​​​

Chương trình hành động

Trước cô, bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng với các ngành chức năng tỉnh ưu tiên quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tôi sẽ thực hiện nghiêm nhiệm vụ của người đại biểu, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Hai là, cùng với các ngành tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư về hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học và hạ tầng điện; kiên cố hoá kênh mương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm bơm; xây dựng trường học đủ về cơ sở vật chất để phục vụ dạy và học; chú trọng đến công tác xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm và tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chiều sâu, gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và chức trách công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân trên tất cả các lĩnh vực.

Bốn là, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, các ngành gắn với lợi thế của từng địa phương và phù hợp với môi trường; quy hoạch vùng nguyên liệu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất và sản lượng cây trồng, kiến nghị và đề ra giải pháp để ổn định giá cả đối với sản phẩm nông nghiệp.

Năm là, chú trọng đến công tác quản lý đất đai, tập trung kiểm tra thường xuyên tình hình khai thác cát, đất trái phép, các cơ sở xả nước thải không đạt chất lượng ra môi trường, cùng với các ngành tỉnh xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông.

Sáu là, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, tập trung giải quyết việc làm, chăm sóc người cao tuổi, người có công…

Bảy là, tập trung giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề khiếu nại bức xúc của nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai, thi hành án dân sự, đền bù giải phóng mặt bằng… đổi mới công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

Tám là, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông ở mức thấp nhất.

Chín là, cùng với các ngành tỉnh quan tâm nâng cấp, xây dựng bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, tăng cường trang thiết bị y tế đi đôi với nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sĩ; quan tâm đến công tác khám và điều trị bệnh, đặc biệt đối với người dân có thẻ bảo hiểm y tế.

Mười là, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy vai trò của đồng bào có đạo trong phát triển kinh tế-xã hội; quan tâm thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đồng bào phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.


BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Trọng Tấn


 Nguyễn Trọng Tấn.jpg

Sinh năm: 16/9/1981.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Thương mại điện tử, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư CNTT, Cử nhân Luật kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông.

Nơi làm việc: Trung tâm CNTT và Truyền thông.

Nơi ở hiện nay: Số 7, đường Trương Quyền, KP1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Nếu được quý vị cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu tôi vào HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện với các nội dung công việc cụ thể như sau:

1.Thực hiện tốt vai trò của một đại biểu HĐND:

 - Nếu trúng cử, tôi nghiêm túc lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến đóng góp, chân thành trao đổi của cử tri. Tôi xác định tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND.

 -Thực hiện tốt vai trò là "cầu nối" giữa nhân dân với Nhà nước… liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

 - Là cán bộ khoa học trẻ, tôi lắng nghe, phân tích những vấn đề quan trọng, bức xúc của người dân, tìm hiểu nguyên nhân của sự việc, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc phản ánh, đề đạt đến cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời tôi quan tâm đến vấn đề phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ vào mọi mặt của đời sống nhân dân.

 2. Về lĩnh vực chuyên môn:

 - Trong nhiệm vụ công tác của mình, tôi tập trung thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; đồng thời, tôi luôn cùng nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để các kiến nghị của nhân dân nhanh chóng được giải quyết, nhất là các thủ tục hành chính cần phải được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia giám sát.

- Tôi luôn mang hết sức mình để phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Tây Ninh. Đây là ngành khoa học công nghệ cao, sử dụng trí tuệ và tác động xã hội to lớn. Ngành Thông tin và Truyền thông càng phát triển sẽ giúp người dân sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin có chất lượng cao và giá cước ngày một giảm. Việc xây dựng Chính quyền điện tử giúp giải quyết công việc cho người dân nhanh hơn, nhiều hơn, chính xác hơn và minh bạch hơn.

- Xây dựng các trang thông tin đóng góp nhằm mục tiêu tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân về các vấn đề như hiến kế, bức xúc trong công tác cải cách hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.


BigDot.gif Đại biểu Trần Văn Sỹ


 Trần Văn Sỹ.jpg

Sinh năm: 17/2/1969.

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc.

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Số 858, đường CMT8, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, sau ba lần hiệp thương để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi. Trước cô, bác, anh chị em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình với những nội dung sau:

1. Phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bản thân tiếp tục phấn đấu thực hiện những phần việc làm chưa hoàn thành.

2. Quan tâm đề xuất thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và đẩy mạnh giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo mới, giảm nghèo nhanh hơn trong đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật.

3. Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chú trọng về y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế. Tăng cường quản lý thuốc chữa bệnh và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nâng cấp trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng các cơ sở y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

4. Tham mưu UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, lãnh đạo địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt từ 81% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân: 1,3%/năm. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì dưới 1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 12%. Đạt bình quân 7 bác sĩ/vạn dân; đạt bình quân 23 giường bệnh/vạn dân.

5. Phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tích cực  tham gia thực hiện BHYT toàn dân, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân địa phương.


BigDot.gifĐại biểu Lê Hồng Vương


 Lê Hồng Vương 1.jpg

Sinh năm: 10/3/1966.

Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng.

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: số 6/17, đường Trần Hưng Đạo, KP1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

Chương trình hành động

Được sự đề cử của đơn vị, sau 3 lần hiệp thương của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, tôi được chọn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi xin được báo cáo chương trình hành động của mình trước toàn thể cử tri như sau:

Thứ nhất, cùng tập thể, cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của cơ quan cấp trên, tổ chức quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ đoạn biên giới trên khu vực tỉnh Tây Ninh. Không để xảy ra xâm canh, xâm cư, đập phá, làm thay đổi hiện trạng đường biên, cột mốc quốc gia. 

Thứ hai, phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự và các cơ quan chức năng chính quyền địa phương các cấp trên khu vực biên giới phòng chống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân ở địa bàn các xã khu vực biên giới. 

Xây dựng đường biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia hoà bình, hữu nghị cùng nhau hợp tác phát triển lâu dài, bền vững. 

Là người chỉ huy trong lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ biên giới. Tôi luôn quan tâm phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương các cấp và lực lượng vũ trang trên 5 huyện biên giới xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

Phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới, củng cố xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện có hiệu quả "Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc giữ vững an ninh trật tự xóm ấp ở khu vực biên giới"; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, chủ động phòng, chống đấu tranh các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên khu vực biên giới. 

Được sự tín nhiệm của quý cử tri tôi xin hứa:

Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ra sức học tập nghiên cứu thực tiễn, tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực cho bản thân. Tuyệt đối trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tham gia và tổ chức bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia trên tuyến biên giới của tỉnh Tây Ninh.​