Tổ đại biểu đơn vị huyện Gò Dầu

BigDot.gif Đại biểu Võ Văn Dũng - Tổ trưởng

Võ Văn Dũng.jpg

Sinh năm: 16/10/1967.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Nông lâm, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh

Nơi ở hiện nay: Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh​.

Chương trình hành động

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021, bằng năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình, bản thân tôi sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt những vấn đề như sau:

1. Đảm bảo thực hiện hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu HĐND mà pháp luật đã quy định, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND; tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo trước cử tri về hoạt động của mình theo quy định:

2. Phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh nói chung và huyện Gò Dầu nói riêng, trong đó tập trung vào các vấn đề như:

- Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình hình trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, ma tuý, uống rượu gây rối, tai nạn giao thông… nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội và an ninh nông thôn.

- Củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn. Xây dựng người cán bộ, công chức Nhà nước có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao và thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

- Có những giải pháp phù hợp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, lao động, lợi thế về vị trí địa lý của huyện; duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định của huyện.

- Đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp, cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên.

- Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề xã hội quan tâm và những bức xúc của nhân dân. Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo cho gia đình đối tượng chính sách. Chú trọng công tác giảm nghèo gắn với đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện.


BigDot.gifĐại biểu Lê Thị Cẩm Nhung - Tổ phó

Lê Thị Cẩm Nhung.jpg

Sinh năm: 19/02/1985.

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Gò Dầu

Nơi làm việc: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Gò Dầu.

Nơi ở hiện nay: Số 1, tổ 5, ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.​

Chương trình hành động

Trong những năm qua, Hội Phụ nữ cùng với Đảng, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương quan tâm chăm lo công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, chăm lo cho phụ nữ khó khăn và trẻ em góp phần thực hiện tốt phong trào Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với nhiệm vụ của Hội, cụ thể như sau:

1. Tích cực phối hợp cùng các ngành nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cho nhân dân và nhất là đối với nhân dân nghèo, gia đình chính sách khó khăn; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động góp phần giảm nghèo bền vững.

2. Tham gia giám sát việc tổ chức triển khai các chính sách an sinh xã hội đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, phụ nữ, trẻ em được hưởng đúng, đủ chính sách theo quy định và kịp thời. Quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ và trẻ em nghèo.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiết kiệm của Hội, tăng cường khai thác các nguồn vốn để giúp phụ nữ có điều kiện sản xuất, kinh doanh, giới thiệu việc làm cho lao động nữ góp phần tăng thu nhập cho chị em.

4. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri; Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử, là góp phần giám sát chính quyền trong thực thi nhiệm vụ, nhất là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 5 năm (2016 – 2021) và thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.BigDot.gif Đại biểu Nguyễn Thành Tâm


Nguyễn Thành Tâm.jpg

Sinh năm: 20/11/1974.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách côngCử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy.

Nơi ở hiện nay: số 9, hẻm 2 đường Phạm Công Khiêm, phường 3, Thành phố Tây Ninh.

Chương trình hành động

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới và quy định của pháp luật về hoạt động của HĐND, quyền và trách nhiệm của ĐBHĐND tỉnh, tôi xây dựng chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, cùng tập thể HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, tham gia xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của tỉnh là tăng trưởng kinh tế cao – đảm bảo xã hội, quốc phòng an ninh – nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và xây dựng nền tảng để tỉnh nhà cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Thứ hai, với khả năng và hiểu biết của bản thân, tôi đặt trọng tâm hành động vào 3 việc cụ thể sau đây: -Một là, việc tổ chức triển khai chủ trương, chính sách để cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới. Hai là, triển khai chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn của tỉnh. Ba là, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội tại địa phương; "Giảm nghèo bền vững" là một chính sách xã hội mà tôi đặc biệt quan tâm.

Thứ ba, tôi xác định rõ, đại biểu dân cử là người được cử tri tín nhiệm giao gửi quyền hạn của nhân dân, thay mặt nhân dân để xem xét, quyết định và giám sát việc tổ chức thực hiện những vấn đề của địa phương phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của đông đảo cử tri địa phương. Vì vậy, bên cạnh phát huy năng lực, hiểu biết, trách nhiệm cá nhân, thì đại biểu HĐND cần gắn bó mật thiết với cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đại biểu; chịu sự giám sát của cử tri; đặc biệt là thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, thực hiện việc tiếp xúc cử tri, tiếp dân theo quy định; tích cực, chủ động trong gặp gỡ với nhân dân tại địa phương để nắm bắt và tiếp nhận tối đa các ý kiến góp ý, kiến nghị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời tập hợp đưa vào các quyết định, chương trình giám sát của HĐND hoặc kiến nghị, yêu cầu và giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho cử tri.


BigDot.gif Đại biểu Nguyễn Văn Thọ

Nguyễn Văn Thọ - GS Thái Thọ Thanh.jpg

Sinh năm: 03/02/1934.

Trình độ chuyên môn: 12/12, phổ thông.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo sư, Trưởng Ban đại diện Hội Thánh Cao đài, Tòa Thánh Tây Ninh.

Nơi làm việc: Ban Đại diện Hội Thánh Cao đài, Tòa Thánh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: Ấp Long ​Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Là một chức sắc của Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh, tôi rất tâm đắc và cố gắng thực hiện đường hướng hành đạo, mục đích phục vụ dân tộc, Tổ quốc nhơn loại và chúng sanh, với phương châm "Nước vinh - đạo sáng, tốt đời - đẹp đạo" của Hội thánh đề ra. Hôm nay, được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nếu được sự tin tưởng ủng hộ và đắc cử, tôi tâm niệm và phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1.Tôi luôn phấn đấu, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi mình ứng cử để tìm hiểu, lắng nghe và ghi nhận đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, qua đó có tiếng nói phản ánh, đạo đạt để được chính quyền và các ngành liên quan xem xét giải quyết bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân được bảo vệ và thoả mãn.

2. Cố gắng hết sức mình thực hiện vai trò đại diện người dân có tín ngưỡng tôn giáo tại cơ quan quyền lực Nhà nước địa phương, cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương tỉnh nhà có kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc lương giáo ngày càng được củng cố, tăng cường tốt đẹp.

3. Với trách nhiệm là Trưởng Ban đại diện Hội thánh tỉnh Tây Ninh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi có thêm điều kiện thuận lợi vừa góp phần chăm lo, phát triển nghiệp đạo tỉnh nhà, vừa thực hiện tốt các công tác chăm lo an sinh, xã hội, giúp khó trợ nghèo xây dựng quan hệ đạo - đời tương đắc.​


BigDot.gifĐại biểu Huỳnh Thị Thu Hà


​  Huỳnh Thị Thu Hà.jpg

Sinh năm: 15/12/1980.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ - Sở KHCN.

Nơi làm việc: Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ

Nơi ở hiện nay: Số 262 đường 781, ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Nhận thức rõ trách nhiệm của một đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và hiểu được kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi xin hứa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của cơ quan dân cử. Cụ thể:

Một là: Lắp đặt miễn phí các hệ thống xử lý nước, khử phèn cho bà con thuộc xã nông thôn mới và triển khai nhân rộng cho các hộ dân khu vực còn lại, đặc biệt là các xã thuộc huyện Gò Dầu, tạo cơ hội cho người dân được sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo sức khoẻ và vệ sinh ăn uống.

Hai là: Xây dựng và lắp đặt miễn phí các mô hình "biogas xử lý lục bình" nhằm cung cấp nguồn gas dồi dào, không tốn chi phí cho người dân sử dụng và góp phần giải quyết vấn nạn lục bình trên hệ thống sông Vàm Cỏ Đông thuộc các địa bàn của tỉnh (trong đó có huyện Gò Dầu).

Ba là: Tổ chức hội thảo về các mô hình sản xuất công - nông nghiệp có trình độ kỹ thuật và khoa học công nghệ tiên tiến, có khả năng ứng dụng phù hợp và triển khai rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống của người dân Gò Dầu nói riêng và người dân Tây Ninh nói chung. Triển khai các mô hình ứng dụng từ kết quả của đề tài, dự án mang lại hiệu quả kinh tế trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp…

Bốn là: Làm cầu nối giúp người dân và các tổ chức có cơ hội tiếp cận, gia nhập hoặc nhận được sự hỗ trợ từ các hội nghề nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Tây Ninh như: Hội Luật gia, Hội đông y, Hội Sinh vật cảnh, Hội Điều dưỡng…

Năm là: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua Hội đồng nhân dân để phản ánh, chất vấn các vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc. Tạo mối quan hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân huyện Gò Dầu nơi tôi ứng cử để có nhiều thông tin cụ thể, qua đó đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực, đảm bảo cho những ý kiến chính đáng của nhân dân phải được khẩn trương giải quyết.


BigDot.gif Đại biểu Dương Văn Thắng

Dương Văn Thắng.jpg

Sinh năm: 21/01/1964.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Kinh tế - Chính trị, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

Nơi làm việc: UBND tỉnh Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: số 030, đường Pasteur, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá mới, với trách nhiệm của người cán bộ Nhà nước và là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động như sau:

- Một là, cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành, các cấp nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương giai đoạn 2016 – 2021 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đặt ra; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Tích cực cải thiện môi trường đầu tư hiệu quả và thông thoáng đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển gắn với bảo vệ môi trường... Sử dụng nguồn lực ngân sách hiệu quả, đặc biệt là trong đầu tư công. Quan tâm đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá xã hội… để tạo ra nguồn lực, cơ sở vật chất mới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

- Hai là, bản thân sẽ tích cực tham gia góp phần thúc đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát thủ tục hành chính và ban hành kết quả giải quyết một cách nhanh nhất nhằm giảm thời gian và chi phí giao dịch mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

- Ba là, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, cụ thể: giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tệ nạn xã hội khác… Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm một cách hiệu quả và thiết thực nhằm đưa những sản phẩm an toàn và chất lượng đến tận tay người tiêu dùng.

- Bốn là, quan tâm tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nơi ứng cử cũng như đời sống vật chất và tinh thần của quý cô bác, anh chị cử tri tại xã nhà; tôi sẽ cùng với lãnh đạo địa phương định hướng các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, khai thác tối đa các lợi thế và tiềm năng nhằm đưa huyện Gò Dầu trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh. Tiếp tục rà soát những kiến nghị bức xúc chính đáng của cử tri trên địa bàn để chỉ đạo hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết.

- Năm là, bản thân sẽ không ngừng học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là đại biểu thực sự của dân, do dân và vì dân.