Tổ đại biểu đơn vị huyện Hòa Thành​


BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Hồng Thanh - Tổ trưởng


 Nguyễn Hồng Thanh.jpg

Sinh năm: 12/12/1972.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Nơi làm việc: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Nơi ở hiện nay: Khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm và bầu tôi trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cán bộ, công chức theo chức trách được giao và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân:

Một là, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, làm việc với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân mà phục vụ. Liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi bầu cử, làm cầu nối hiệu quả để cử tri phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của mình đến Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành chức năng để có chủ trương, quyết sách đúng và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị búc xúc mà cử tri quan tâm.

Hai là, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, nghiên cứu kỹ tài liệu, văn bản trình các kỳ họp, tích cực tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết các vấn đề kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Tôi quan tâm và sẽ đề xuất với tỉnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

- Đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học bảo đảm đúng thực chất; rà soát, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

- Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về an sinh xã hội.

Ba là, tích cực thực hiện chức năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật và chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân.


BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Văn Phước - Tổ phó


 Nguyễn Văn Phước.jpg

Sinh năm: 01/7/1966.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm ngành Địa lý, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc.

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo

Nơi ở hiện nay: Số 311, ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục:

1. Thường xuyên giám sát trách nhiệm của thủ trưởng các cơ sở giáo dục về việc quản lý chất lượng giáo dục; quan tâm đến học sinh nghèo và nhất là công tác phổ cập giáo dục tại các địa phương trong tỉnh. Việc thực hiện các khoản thu tiền theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Quan tâm công tác cải cách hành chính một cửa tại các địa phương; quản lý môi trường địa phương.

3. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và nhất là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông mọi cấp học, đạo đức lối sống học sinh; phân luồng học sinh; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đội ngũ giáo viên.

4. Giải quyết những bức xúc của người dân về lĩnh vực giáo dục và bảo vệ quyền lợi người dân theo quy định của pháp luật.

5. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học về an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi chính đáng của học sinh. Nếu bà con xét thấy những vấn đề học hành của con em mình còn có những bức xúc khác.

Bản thân xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa ra những vấn đề mà cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của Hội đồng nhân dân tỉnh.


BigDot.gifĐại biểu Võ Văn Sớm


 Võ Văn Sớm.jpg

Sinh năm: 17/11/1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Đại học Tài chính Kế toán, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy​, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Nơi ở hiện nay: Số 36, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây​ Ninh

Chương trình hành động

Nếu được cử tri huyện tín nhiệm, bầu tôi trúng cử vào đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, ra sức phục vụ đất nước, tỉnh nhà nói chung và huyện Hoà Thành nói riêng với những hành động cụ thể như sau:

Một là, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống, năng lực công tác, làm việc công tâm, khách quan với tinh thần vì nhân dân mà phục vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách được giao.

Hai là, liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND, các ngành chức năng để có chủ trương, quyết sách đúng và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị bức xúc mà cử tri quan tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Ba là, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tích cực thảo luận và biểu quyết các vấn đề kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Những vấn đề tôi quan tâm và sẽ đề xuất với tỉnh các giải pháp thực hiện, đó là:

- Đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh.

- Phát triển văn hoá, xã hội, phối hợp chăm lo vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính, đi đôi với củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bốn là, tích cực thực hiện chức năng giám sát của đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật và chấp hành nghị quyết của HĐND, từ đó kiến nghị xử lý những vấn đề chưa tốt, chưa đúng, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước thật sự vững mạnh của dân, do dân và vì dân.


BigDot.gifĐại biểu Lê Minh Trúc


 Lê Minh Trúc 1.jpg

Sinh năm: 13/11/1978.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc

Nơi làm việc: Công ty TNHH XNK - TM - CN - DV Hùng Duy

Nơi ở hiện nay: Số 76, Hùng Vương, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây​ Ninh

Chương trình hành động

Được ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin cam kết thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình đối với việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà cũng như của huyện Hoà Thành như sau:

Một là: Tiếp nối chương trình Hùng Duy chia sẻ cuộc sống trong 5 năm qua và cho 5 năm tới, tôi sẽ tiếp tục đóng góp 1 tỷ – 1,2 tỷ đồng mỗi năm cho các chương trình như: xây dựng nhà đại đoàn kết, xây nhà tình nghĩa, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ Quỹ Khuyến học, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Câu lạc bộ nữ từ thiện, Quỹ Chất độc da cam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tàn tật và các chương trình bán hàng giảm giá cho các gia đình khó khăn trong địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hai là: Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống công ty ngày càng toàn diện hơn, xây dựng Trung tâm Cà Na là một nơi vui chơi giải trí lành mạnh hàng đầu của tỉnh cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Bên cạnh đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, mà lớn hơn hết là góp phần bé nhỏ để huyện Hoà Thành trở thành đô thị loại III.

Ba là: Sẽ góp thêm tiếng nói của mình trong quá trình xây dựng chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong những năm tới, tham gia đóng góp phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế hội nhập, tham gia vận động các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, chấp hành đúng chủ trương, pháp luật trong kinh doanh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đo lường chất lượng, giá cả hàng hoá ổn định và phát triển kinh tế bền vững. Song song đó, xây dựng hình ảnh người phụ nữ, người đoàn viên thanh niên trong kinh doanh, trong việc làm giàu chính đáng trong giai đoạn mới.

Bốn là: Xây dựng trung tâm phân phối và bình ổn giá cho các mặt hàng nhu yếu phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở vùng sâu vùng xa để bảo đảm cuộc sống người dân nơi đây được ổn định. Là uỷ viên Trung ương hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tôi sẽ cố gắng liên kết mời gọi các doanh nghiệp có đủ tiềm lực về tỉnh nhà để đầu tư, hỗ trợ cho tỉnh ta ngày càng phát triển và tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động, giúp người dân tại địa phương có cuộc sống tốt hơn.

Năm là: Chú ý đến những kiến nghị bức xúc của cử tri huyện nhà, trong đó chú ý đến việc kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, giải quyết việc làm, xây dựng đường giao thông, cũng như những vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại tố cáo. Cùng với các đại biểu khác thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong HĐND tỉnh. Là chiếc cầu nối giữa cử tri và chính quyền. Bám sát đời sống thực tế của nhân dân. Thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến đóng góp của cử tri. Bên cạnh đó sẽ luôn quan tâm, đôn đốc các cơ quan giải quyết, thực hiện, xử lý như thế nào để báo cáo kết quả đó cho cử tri sớm nhất.


BigDot.gifĐại biểu Ngô Trần Ngọc Quốc


Ngô Trần Ngọc Quốc.jpg                       

Sinh năm: 30/8/1972.

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc.

Nơi làm việc: Công ty TNHHTMDV VT XNK Trần Quốc

Nơi ở hiện nay: Số 173, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.​

Chương trình hành động

Tôi rất vinh dự, tự hào vì đã được nhân dân cử tri giao cho trọng trách ứng cử vào cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương. Nếu được tín nhiệm trúng cử, tôi xin hứa quyết tâm thực hiện các nội dung chương trình hành động như sau:

1. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri. Đảm bảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải đi vào cuộc sống thực tiễn. Thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đề xuất Hội đồng nhân dân, UBND ban hành những chủ trương, chính sách, giải pháp có lợi cho dân, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của nhân dân.

2. Khi nhận được phản ánh của người dân như đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc các yêu cầu khác có trách nhiệm nghiên cứu và chuyển đến cá nhân, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, đồng thời theo dõi đôn đốc việc giải quyết. Sớm thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn quy định pháp luật. Trong trường hợp đơn thư người dân không được giải quyết thoả đáng đúng pháp luật thì kiên quyết đeo bám, chất vấn làm rõ vấn đề tại kỳ họp gần nhất đối với cơ quan lãnh đạo có liên quan.

3. Khảo sát nghiên cứu, đề xuất, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại các địa phương, giám sát mục tiêu xây dựng cơ bản, giám sát việc xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, xoá hộ đói, giảm hộ nghèo, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ổn định cuộc sống nhân dân.

- Vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo. Phát huy quyền dân chủ của bà con cử tri trong xây dựng và phát triển tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng theo quy định pháp luật.

4. Vận động các doanh nghiệp là thành viên trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, tham gia đóng góp tích cực vào việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho nhân dân khó khăn về nhà ở, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho người lao động, tổ chức các dịch vụ dạy nghề có hiệu quả, để góp phần cùng với tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện giải pháp kéo giảm tệ nạn xã hội, từng bước ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Phối hợp cùng với cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện giám sát việc thực hiện quy định pháp luật như Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri là công nhân lao động

- Giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có thải khí thải, chất thải ra môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống dân cư.


BigDot.gifĐại biểu Lý Bá Thuận


Lý Bá Thuận 1.jpg                       

Sinh năm: 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế ngành Thống kê, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT

Nơi làm việc: Quỹ TDND Long Thành Bắc

Nơi ở hiện nay: số 181-183, đường Hùng Vương, KP4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Trước cô, bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hỗ trợ vốn vay kịp thời và đầy đủ cho nhân dân để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, mua sắm, tiêu dùng, sửa chữa và xây dựng nhà ở. Góp phần cải thiện, nâng cao mức sống và nhu cầu nhà ở của người dân địa phương, từng bước xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Cung cấp nguồn vốn vay lớn cho các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để đầu tư, mở rộng sản xuất, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động ở địa phương. Mở rộng thêm địa bàn hoạt động để phục vụ rộng rãi nhu cầu vay vốn của nhân dân. Xử lý triệt để vấn nạn cò tín dụng móc nối với cán bộ, nhân viên trong cơ quan, từng bước giảm và xoá dần nạn cho vay nặng lãi ở địa phương.

Thực hiện tốt việc chi trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và khó khăn. Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên. Đề xuất, kiến nghị tăng lương, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những người hoạt động không chuyên trách, hoạt động tuần tra.

 Tiếp tục mở rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động toàn dân thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Chăm lo đào tạo, dạy nghề, việc làm cho con em gia đình chính sách. Đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện các chương trình, dự án như: tín dụng, dạy nghề tạo việc làm, khuyến nông…

Thường xuyên, liên tục xuống địa phương để gặp gỡ, trao đổi một cách cởi mở với cử tri, xem báo, đài truyền thanh để nắm bắt tình hình về những vấn đề bức xúc nóng bỏng của cử tri: Tranh chấp đất đai kéo dài, nạn xả thải gây ô nhiễm ra môi trường, làm sổ đỏ kéo dài, quy hoạch treo, cơ sở hạ tầng và đường giao thông nông thôn còn thấp kém, vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí… Sau đó phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, một cách trung thực những thông tin mà cử tri quan tâm, kiến nghị và yêu cầu giải quyết về HĐND tỉnh và cố gắng đeo bám đến cùng các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri.


BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Đài Thy


                       Nguyễn Đài Thy 2.jpg

Sinh năm: 24/6/1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân ngành Giáo ​​dục Chính trị, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Thành

Nơi làm việc: Huyện ủy Hòa Thành

Nơi ở hiện nay: số 23, hẻm 60, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​​

Chương trình hành động

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới như sau:

Vấn đề thứ nhất: Nếu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc, giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri; đưa ra chất vấn đồng thời theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng mà cử tri quan tâm; tiếp thu những đóng góp của các cử tri, của các cơ quan để làm cơ sở cho tôi tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh sát thực tế, đạt hiệu quả. Bản thân sẽ cố gắng học tập, nâng cao năng lực, rèn luyện tu dưỡng đạo đức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của cử tri.

Vấn đề thứ hai: Nếu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện tham gia đóng góp nhiều những chủ trương, chính sách của tỉnh nhằm phát triển kinh tế – xã hội – quốc phòng an ninh tỉnh nhà, tôi sẽ cùng với các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động quan trọng, mang tính đột phá của tỉnh.

Bên cạnh đó, tôi sẽ kết hợp nhiệm vụ của một đại biểu HĐND tỉnh và nhiệm vụ công tác hiện nay để tập trung thực hiện một số việc cụ thể, góp một phần giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, góp sức cùng các ngành có liên quan thúc đẩy kinh tế – văn hoá – xã hội huyện Hoà Thành, nơi tôi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cụ thể là: -Một: tham gia cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng xã nông thôn mới. -Hai: quan tâm việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu UBND huyện Hoà Thành đề ra. -Ba là: bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Hiện nay, tôi là thành viên của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Với nhiệm vụ này, tôi sẽ cố gắng thực hiện các chính sách chăm lo cho chị em phụ nữ về mọi mặt như: về lao động, việc làm, về giáo dục - đào tạo, về chăm lo sức khoẻ của phụ nữ, về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, đề ra các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bạo lực gia đình. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, ngăn chặn tình trạng bạo lực, ma tuý trong học đường, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.​