Content Editor

​TÀI LIỆU PHỤC VỤ KHẢO SÁT, GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND

Tài liệu của Thường trực HĐND

Tài liệu của Ban Kinh tế - ngân sách

- Tài liệu phục vụ Giám sát Quy hoạch du lịch: Tài liệu phục vụ GS Quy hoạch du lịch.rar

- Tài liệu họp chiều ngày 23/3/2017: Tailieu_22_3.rar

Tài liệu phục vụ giám sát đất công_Thường trực HĐND tỉnh: 

Tài liệu của Ban Văn hóa - xã hội

Tài liệu của Ban Pháp chế