NĂM 2018
1. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 01/2018:Tin_thang_1_2018.pdf

2. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 02/2018:Tin_thang_2_2018.pdf

3.Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 3/2018: Tin_thang_3_2018.pdf

4. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 4/2018: Tin_thang_4_2018.pdf

5. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 5/2018:  Tin_bai_thang_5_2018.doc

6. Tin, bài CTV được đăng lên cổng thông tin tháng 6,7,8,9,10/2018: Tin_bai_thang_6_2018.docTin_bai_thang_7_2018.docTin_bai_thang_8_2018.docTin_bai_thang_9_2018.docTin_bai_thang_10_2018.doc

​NĂM 2017

1. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 01/2017: Tin_bai_thang1.pdf

2. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 02/2017:Tin_bai_thang2.pdf

3.Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 3/2017: Tin_bai_thang3.pdf

4. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 4/2017: Tin_bai_thang4.pdf

5. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 5/2017: Tin_bai_thang5.pdf

6. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 6/2017:Tin_bai_thang_6.pdf

7. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 7/2017: Tin_bai_thang_7.pdf

8. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 8/2017: Tin_bai_thang_8.pdf

9. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 9/2017:Tin_bai_thang_9.pdf

10. Tin, bài cộng tác viên được đăng trên cổng thông tin điện tử tháng 10/2017: Tin_bai_thang10.pdf