TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV
- Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư: Luat_Dau_tu_theo_phuong_thuc_doi_tac_cong_tu.rar
- Luật kiểm toán nhà nước(sửa đổi) Luat Kiem toan nha nuoc_Sua doi.rar
- Luật chứng khoáng (sửa đổi 2) LUAT CHUNG KHOAN (SUA DOI - 2).rar
- Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi): Gop y Bo Luat Lao dong_sua doi.rar
- Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên: Luat_DBDV.rar
- Luật SD,BS luật TCCP, Luật TCCQDP: LUAT SD,BS LUAT TCCP, LUAT TCCQDP.rar
- Luật SD, BS luật CBCC, luật VC: LUAT SD, BS LUAT CBCC, LUAT VC.rar
- Luật xuất nhập cảnh: LUAT XUAT CANH, NHAP CANH.rar
- Luật thư viện: LUAT - THU - VIEN.rar
- Luật dân quân tự vệ : LUAT DAN QUAN TU VE (SD).rar
- Luật ban hành VBQPPL năm 2015: LUAT BAN HANH VB QPPL 2015.rar

TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Tài liệu lấy ý kiến Luật Giáo dục (sửa đổi): Luat_Giao_duc_sua_doi.zip
Tài liệu lấy ý kiến Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi):Luat THAHS_SD.rar
 Tài liệu lấy ý kiến Luật Kiến trúc:Luat Kien truc.rar
- Tài liệu lấy ý kiến Luật quản lý Thuế: Luat_QL_thue.zip
- Tài liệu lấy ý kiến Luật đầu tư công (sửa đổi): Luat_dau_tu_cong_sua_doi.zip
- Tài liệu lấy ý kiến Luật chứng khoán (sửa đổi): Luat Chung khoan_SD.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật dân quân tự vệ: Luat Dan quan tu ve.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật kiểm toán nhà nước: Luat kiem toan nha nuoc.rar
- Tài liệu lấy ý kiến Luật kinh doanh BH và SHTT: Luat kinh doanh BH va SHTT.rar
- Tài liệu lấy ý kiến Luật lực lượng dự bị động viên: Luat LL du bi dong vien.rar
- Tài liệu lấy ý kiến Luật thư viện: Luat Thu vien.rar
- Tài liệu lấy ý kiến Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam: Luat Xuat canh nhap canh cua cong dan VN.rar


TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Tài liệu lấy ý kiến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước: Luat Bao ve BMNN.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Cảnh sát biển Việt Nam: Luat Canh sat bien Viet Nam.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Công an nhân dân - sửa đổi: Luat cong an nhan dan_sua doi.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Đặc xá (sửa đổi): Luat Dac xa_sua doi.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Trồng trọt: Luat Trong trot.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Chăn nuôi: Luat Chan nuoi.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): Luat Phong chong tham nhung_sua doi.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi): Luat THAHS_sua doi.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Kiến trúc: Luat Kien truc.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch: Luat dua doi bo sung cac Luat co quy dinh lien quan den Quy hoach.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia: Luat phong chong tac hai cua ruou bia.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Quản lý thuế - Sửa đổi: Luat Quan ly Thue_Sua doi.rar

TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

- Tài liệu lấy ý kiến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): LUAT PHONG CHONG THAM NHUNG (SD).rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học: Du Thao Luat Giao duc Dai hoc.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Du thao Luat Giao duc.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Chăn nuôi: Du thao Luat Chan nuoi.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Trồng trọt: Du thao Luat Trong trot.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật An ninh mạng: LUAT AN NINH MANG.rar
Tài liệu lấy ý kiến Luật Quốc phòng - sửa đổi: LUAT QUOC PHONG_SUA DOI.rar
- Tài liệu lấy ý kiến Luật Tố cáo (sửa đổi): LUAT TO CAO (SUA DOI).rar
- Tài liệu lấy ý kiến Luật Đo đạc và Bản đồ: LUAT DO DAC VA BAN DO.rar
- Tài liệu lấy ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao: LUAT SDBS MSD LUAT THE DUC THE THAO.rar
- Tài liệu lấy ý kiến Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: LUAT DON VI HANH CHINH - KINH TE DAC BIET.rar
-Tài liệu lấy ý kiến Luật Cạnh tranh (sửa đổi): LUAT CANH TRANH (SUA DOI).rar


​​​​TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV    
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật Quản lý nợ công - sửa đổi: LUAT QUAN LY NO CONG_SUA DOI.rar
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật Đo đạc và Bản đồ: LUAT DO DAC VA BAN DO.rar
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật Quốc phòng - sửa đổi: LUAT QUOC PHONG_SUA DOI.rar
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật Thể dục, Thể thao: LUAT THE DUC THE THAO.rar
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật tổ chức các Tín Dụng: LUAT CAC TO CHUC TIN DUNG.rar
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước: LUAT BAO VE BI MAT NHA NUOC.rar
     - Tài liệu lấy ý kiến Luật An ninh mạng: LUAT AN NINH MANG.rar
     - Tài liệu lấy ý kiến Luật Thủy sản - sửa đổi: LUAT THUY SAN_SUA DOI.rar
     - Tài liệu lấy ý kiến Luật Bảo vệ và phát triển rừng - sửa đổi: LUAT BAO VE VA PHAT TRIEN RUNG_SUA DOI.rar
TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 3, QUỐC HỘI KHÓA XIV
     - Tài liệu lấy ý kiến Luật Tố cáo - sửa đổi: LUAT TO CAO SUA DOI.rar
     Tài liệu lấy ý kiến Luật Cảnh vệ: LUAT CANH VE.rar
     Tài liệu lấy ý kiến Luật Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ: LUAT VU KHI.rar
     Tài liệu lấy ý kiến Luật Quy hoạch: LUAT QUY HOACH.rar
     Tài liệu lấy ý kiến Luật quản lý Ngoại thương: LUAT QUAN LY NGOAI THUONG.rar
     Tài liệu lấy ý kiến Luật  quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi): LUAT QUAN LY SU DUNG TAI SAN NHA NUOC.rar
     - Tài liệu lấy ý kiến Bộ Luật Hình sự - sửa đổi: Bo Luat Hinh su_suadoi.rar
     - Tài liệu lấy ý kiến Luật Thủy lợi: LUAT THUY LOI.rar
     - Tài liệu lấy ý kiến Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước - sửa đổi: LUAT TRACH NHIEM BOI THUONG NN SUA DOI.rar
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ: LUAT HO TRO DOANH NGHIEP VUA VA NHO.rar
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật Đường sắt - sửa đổi: LUẬT ĐƯỜNG SAT_SUA DOI.rar
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật Chuyển giao công nghệ - sửa đổi: LUAT CHUYEN GIAO CONG NGHE_SUA DOI.rar
   - Tài liệu lấy ý kiến Luật trợ giúp pháp lý - sửa đổi: Luat Tro giup phap ly sua doi.rar
  - Tài liệu lấy ý kiến Luật Du lịch - sửa đổi: LUẬT DU LICH_SUA DOI.rar

TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 2, QUỐC HỘI KHÓA XIV
     Tài liệu lấy ý kiến Luật Đấu giá tài sản: Du thao Luat Dau gia tai san.rar
     Tài liệu lấy ý kiến Luật Du lịch: Du thao Luat Du lich.rar
     - Tài liệu lấy ý kiến Luật Thủy lợi: Du thao Luat Thuy Loi.rar
     - Tài liệu lấy ý kiến Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước: Du thao Luat trach nhiem boi thuong nha nuoc.rar
    Tài liệu lấy ý kiến Luật trợ giúp pháp lý: Luat Tro giup phap ly sua doi.rar
    Tài liệu lấy ý kiến Bộ luật hình sự: Du thao Bo luat hinh su.rar
    - Tài liệu lấy ý kiến Luật​​ tín ngưỡng, tôn giáo: Luat tin nguong ton giao lay y kien.rar
      - Tài liệu lấy ý kiến Luật về Hội: Luat ve Hoi.rar
     -  Tài liệu lấy ý kiến Luật Vũ khí vật liệu nổ: Luat vu khi vat lieu no.rar
      -  Tài liệu lấy ý kiến Luật Công an xã: Luat Cong an xa xin y kien.rar
      -  Tài liệu lấy ý kiến Luật Cảnh vệ: Luat canh ve xin y kien.rar
​​TÀI LIỆU GÓP Ý LUẬT KỲ HỌP 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII