Văn Bản Dự Thảo
NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Trích yếu:

NGHỊ QUYẾT  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND  ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chế độ chi tiêu  đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh

Nội dung:
NGHỊ QUYẾT  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND  ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chế độ chi tiêu  đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
30/09/2022 30/10/2022 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý
hidden
hidden
hidden
hidden