Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị cho ý kiến về tính hiệu lực của văn bản: Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm...

Cử tri Tây Ninh

Trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV