Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden