Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị quan tâm xem xét quy định người làm việc tại các hội đặc thù cấp xã

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Đề nghị quan tâm xem xét quy định người làm việc tại các hội đặc thù cấp xã - quy định phải là người hưu trí, gây khó khăn trong việc bố trí nhân lực cho địa phương

hidden
hidden
hidden
hidden