Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị quan tâm củng cố tổ chức Hội Người tù kháng chiến các cấp hoạt động hiệu quả hơn

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Đề nghị quan tâm củng cố tổ chức Hội Người tù kháng chiến các cấp hoạt động hiệu quả hơn; quan tâm hơn đối với những hội viên khó khăn đã có cống hiến với cách mạng thời kỳ kháng chiến

hidden
hidden
hidden
hidden