Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Hệ thống văn bản quy phạm về xúc tiến thương mại địa phương đã ban hành. Tuy nhiên, còn chồng chéo trong chỉ đạo của sở, ngành liên quan trong quản lý, xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại.

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Hệ thống văn bản quy phạm về xúc tiến thương mại địa phương đã ban hành (Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh” (quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương với các Sở, ban ngành có liên quan)); tuy nhiên, còn chồng chéo trong chỉ đạo của sở, ngành liên quan trong quản lý, xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại.

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden