Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Cử tri kiến nghị một số bất cập của việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 111

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 111 hiện nay còn bất cập:

+ Các loại ma túy tổng hợp có phác đồ cắt cơn, giải độc nhưng việc áp dụng chỉ mang hình thức, không cụ thể.

+ Các ngành liên quan phối hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn không tham gia đồng bộ, sự kiểm tra, chỉ đạo của người đứng đầu thiếu quan tâm dẫn đến người bị áp dụng tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

+ Những đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn phần lớn là thanh niên, bản thân người tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện không thực hiện việc cai nghiện chất ma túy tại gia đình do mình cam ket.

+ Không chấp hành kiểm tra định kỳ (hàng tháng), nể tránh việc mời làm việc của người giúp đỡ.

+ Gia đình của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn thường bao che, không hợp tác với lực lượng chức năng kiểm tra việc sử dụng trái phép chất ma túy của người nghiện ma túy được áp dụng Nghị định 111.

- Chỉ đạo Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tập trung hơn nữa vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân mà trọng tâm là các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính, nhất là trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden