Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chủ trì tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch có hiệu quả

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chủ trì tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch có hiệu quả. Đồng thời, sớm có chỉ đạo cụ thể, thống nhất về cách thức tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 về việc ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh”.

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden