Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế cần quan tâm đến cơ chế chính sách cho ngành y tế

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Ngành Y tế Tây Ninh và các địa phương đang quá tải, nhân lực cơ sở không thể đáp ứng yêu cầu chống dịch. Kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế cần quan tâm đến cơ chế chính sách cho ngành y tế. Bên cạnh giải pháp lâu dài để nâng cao chất lượng y tế cơ sở thì trước mắt cần có biện pháp ngay để hỗ trợ tăng nguồn nhân lực y tế cho công tác chống dịch cấp thiết hiện nay

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden