Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Đề nghị Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ở khu vực nông thôn áp dụng với đối tượng là cá nhân và hộ gia đình. Lý do, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có khoảng dưới 20% hộ dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt từ các công trình cấp nước tập trung, còn lại trên 80% sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ khác (giếng khoan, giếng đào,...). Trước đây, ngành căn cứ vào Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, theo đó các đối tượng áp dụng quy chuẩn và số lượng chỉ tiêu xét nghiệm tương ứng với từng đối tượng, cụ thể: đối với các cơ sở cung cấp nước có công suất dưới 1.000 m3/ngày đêm sẽ thực hiện xét nghiệm 14 chỉ tiêu và đối với các cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng cho mục đích sinh hoạt sẽ xét nghiệm 10 chỉ tiêu. Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2021, Thông tư số 05/2009/TT-BYT chính thức hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, nhưng hiện nay Thông tư số 41/2018/TT-BYT chưa có hướng dẫn cụ thể đối với nước sạch nông thôn, nước sinh hoạt hộ gia đình, chỉ áp dụng một mức quy chuẩn chung cho mọi loại hình cấp nước dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng các chỉ tiêu đế thực hiện xét nghiệm mẫu nước đối với các đối tượng này

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden