UBND tỉnh trả lời liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện Điều 46, Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Thứ tư - 05/07/2023 10:52 36 0

* Nội dung câu hỏi: Khi nào UBND tỉnh mới chỉ đạo các sở, ngành liên quan có hướng dẫn thực hiện Điều 46. “Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê” và Điều 47. “Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công” (quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

* UBND tỉnh trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri về việc hướng dẫn thực hiện Điều 46, Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính có hướng dẫn như sau:

Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, phải lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ để gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Trình tự thủ tục thực hiện quy định cụ thể tại Điều 55 đến Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Điều 42 đến Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Cụ thể:

a) Tài sản công tại đơn vi sự nghiêp công lập được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 56, Khoản 1 Điều 57, Khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 55 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Khoản 1, Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Tài sản sử dụng đúng mục đích được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (bao gồm cả hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quy định tại Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT- BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính).

b) Về thủ tục, quy trình thực hiện: Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong đó, bao gồm 02 TTHC:

- Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê (thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết (thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Theo đó, thủ tục và trình tự thực hiện theo quy trình giải quyết TTHC nêu trên (Trong quy trình, đơn vị sự nghiệp công lập gửi Sở Tài chính xem xét, cho ý kiến thẩm định để hoàn chỉnh Đề án trước khi đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt).

Riêng đối với đề án sử dụng cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh có nguyên giá theo sổ kế toán trên 200 tỷ đồng trở lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt đề án.

c) Một số nội dung thực hiện theo quy định tại  Điều 46 và Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP:

Các tổ chức sử dụng tài sản công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập Đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Trong đó, các nội dung trong Đề án được hướng dẫn cụ thể tại Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP (Đối với đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê) và Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP (Đối với Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết).

Trong đó, Đề án cần trình bày rõ các nội dung sau:

- Về sự cần thiết, sự phù hợp của đề án với chức năng của đơn vị

Trong đề án cần phân tích, trình bày rõ sự cần thiết; sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; đáp ứng được điều kiện, yêu cầu tại Khoản 1 Điều 46 và  Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

- Thời gian kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Đơn vị có trách nhiệm xác định cụ thể thời gian kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và phải phù hợp với từng loại, quy mô tài sản cũng như quy định của pháp luật đối với từng loại tài sản đó.

- Về phương thức thực hiện

+ Xác định phương thức đấu giá hoặc cho thuê trực tiếp được quy định tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

+ Phương thức lựa chọn đối tác thực hiện liên doanh, liên kết được quy định tại Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

- Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán hằng năm hay thanh toán một lần... Ghi rõ thời điểm thanh toán trong hợp đồng cho thuê tài sản, bảo đảm thu đầy đủ và kịp thời số tiền cho thuê tài sản, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước kịp thời và đầy đủ; có cơ chế, chế tài trong trường hợp đơn vị thuê tài sản không thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời việc thanh toán tiền thuê tài sản và các quy định khác trong hợp đồng.

- Về phương án tài chính

+ Về chi phí: Đối với giá cho thuê tài sản phải xác định đầy đủ các yếu tố chi phí như tiền thuê đất, khấu hao tài sản, thuế, các chi khí khác có liên quan và phải phù hợp với giá cho thuê phổ biến trên thị trường tại địa phương của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ.

Trường hợp cần thiết thì đơn vị có thể thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá trị tài sản cho thuê, đảm bảo phải trình bày rõ cơ sở tính toán doanh thu, các chi phí khác (lưu ý cần bổ sung đầy đủ phiếu thu thập thông tin về giá các tài sản so sánh để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đảm bảo quy định).

Tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước được thực hiện theo pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (Giá đất tính thu tiền thuê đất được xác định theo giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban  nhân dân tỉnh ban hành có hiệu lực tại thời điểm lập Đề án).

Chi phí khấu hao tài sản thực hiện theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Về phân bổ doanh thu: Số tiền thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản, đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chi trả các chi phí hợp lý, hợp lệ có liên quan đến việc cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (nộp thuế, tiền thuê đất và các khoản khác nếu có); phần còn lại được quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó lưu ý:

+ Các khoản thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước (Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có),...), đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm kê khai và nộp các khoản thuế từ việc kinh doanh, cho thuê tài sản theo quy định của Luật Quản lý thuế.

+ Nộp tiền thuê đất cho nhà nước đối với phần diện tích nhà, đất sử dụng vào mục đích cho thuê theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Đánh giá hiệu quả của phương án kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:

+ Căn cứ trên lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết ước tính, đơn vị sự nghiệp công lập xác định tỷ suất lợi nhuận trên giá trị tài sản công sử dụng vào kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị mình. Trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng tài sản công.

+ Số tiền thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được hạch toán riêng và kế toán đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán. Sau khi chi trả các chi phí có liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, phần còn lại, tổ chức được trích một khoản tương ứng với mức trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo quy định về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; phần còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý.

d) Một số nội dung khác cần lưu ý:

- Khi lập Đề án, đơn vị xác định cụ thể vị trí nhà, đất (ghi địa chỉ cụ thể: gồm tên đường, ấp/khu phố, xã/phường, huyện/thị xã/thành phố); trong đó mô tả hiện trạng sử dụng hiện nay và mô tả phần diện tích nhà, đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Đề nghị xác định tổng diện tích đất, diện tích nhà đang quản lý, sử dụng vào mục đích thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; diện tích nhà, diện tích đất dự kiến kinh doanh, cho thuê, chiếm tỷ lệ % trong tổng số diện tích nhà, đất đang quản lý, sử dụng và nguyên giá, giá trị còn lại, thời hạn sử dụng của tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

- Đánh giá tác động của việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với hoạt động của đơn vị và đối với vấn đề an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

- Đề xuất các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuê tài sản.

- Trường hợp cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản có đầu tư máy móc thiết bị, công trình trên đất thì phải nêu rõ phương án xử lý tài sản này sau khi kết thúc thời hạn cho thuê, liên doanh, liên kết.

TTR (Tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,271
  • Tháng hiện tại67,842
  • Tổng lượt truy cập784,429
Lịch công tác
Lịch tiếp xúc cử tri
Lịch tiếp công dân
Tài liệu góp ý luật
Họp không giấy
tài liệu các kì họp
góp ý văn bản dự thảo
chuyển đổi số
hỏi đáp
Công báo
Công khai ngân sách
quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây