HĐND tỉnh tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba - 28/05/2024 16:27 241 0

Ngày 28/5/2024, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp chuyên đề) Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp được tiến hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bà Nguyễn Đài Thy và ông Nguyễn Thanh Phong.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh thông qua 15 Tờ trình và lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra đối với các nội dung do lãnh đạo các sở và lãnh đạo Vă phòng UBND tỉnh trình.

HĐND tỉnh đã chia 02 tổ thảo luận. Qua 01 buổi thảo luận, có 47/51 đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành tỉnh tham dự tại các tổ thảo luận. Trong quá trình thảo luận, đa số các đại biểu thể hiện sự thống nhất với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, các đại biểu cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ ra những vấn đề cần giải trình làm rõ như:

Đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh, đại biểu đề nghị bổ sung vào điểm b khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết mức đền bù kinh phí đào tạo đối với những trường hợp cố ý vi phạm, bị xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng, buộc thôi việc; đề nghị chỉnh, tách riêng các quy định của cán bộ, công chức ngành y tế với các ngành khác.

Hầu hết các đại biểu đều quan tâm nhiều đến Nghị quyết Quy định chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể: Về nguồn kinh phí, ngân sách cấp xã sẽ không đảm bảo chi theo nội dung này. Kiến nghị điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện, và xem xét tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp xã. Tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định 10 chức danh cứng, còn lại một số chức danh giao cho địa phương quy định. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra cấp xã có thẩm quyền xem xét kỷ luật, xử lý vi phạm, khối lượng công việc ngày càng nhiều, chế độ còn thấp. Ngoài ra, hiện nay chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra hoạt động kiêm nhiệm, vì vậy đề nghị đưa thêm chức danh “Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra” vào quy định danh mục chức danh người hoạt động không chuyên trách.

Đối với Nghị quyết quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thời gian trình HĐND tỉnh ban hành chính sách miễn giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoàn thành trong tháng 6/2023, tuy nhiên đến nay UBND tỉnh mới trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, việc ban hành Nghị quyết chậm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Ngoài ra, đề nghị cơ quan trình thuyết minh làm rõ cơ sở, quy định nào để giảm phí 10%, giảm lệ phí 50%...

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Nguyễn Hồng Thanh – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy do chuyển công tác. Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả ông Nguyễn Hồng Thanh – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Tây Ninh đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh HĐND tỉnh và tiến hành bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả ông Trương Nhật Quang – Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Gò Dầu đã trúng cử chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh đã thông qua 15 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết Quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024 – 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 - Nguồn ngân sách nhà nước; Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách nhà nước; Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Châu Thành - giai đoạn 2; Nghị quyết Thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tỷ lệ 1/5.000; Nghị quyết Quy định một số đối tượng chính sách khác tại địa phương được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết Quy định nội dung và định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025; Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III; Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III; Nghị quyết Quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết Quy định việc giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, phát biểu kết thúc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND; tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch. Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ngọc Cẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay4,340
  • Tháng hiện tại141,741
  • Tổng lượt truy cập1,429,725
Lịch công tác
Lịch tiếp xúc cử tri
Lịch tiếp công dân
Tài liệu góp ý luật
Họp không giấy
tài liệu các kì họp
góp ý văn bản dự thảo
chuyển đổi số
hỏi đáp
Công báo
Công khai ngân sách
quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây