Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Nhiều nội dung quan trọng được thông qua

Thứ hai - 11/12/2023 08:31 277 0

Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 08/12/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp được tiến hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bà Nguyễn Đài Thy và ông Nguyễn Thanh Phong.

Chủ tọa kỳ họp điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua 29 Tờ trình và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra đối với các nội dung lãnh đạo sở, ngành trình và xem xét các báo cáo do UBND tỉnh và thông báo tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 của Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Kỳ họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Theo đó, tại Kỳ họp các vị đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh và 19 Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm có 29/29 người trên 50% số phiếu “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao”; không có người có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50%.

HĐND tỉnh đã chia 03 tổ thảo luận. Qua 01 buổi thảo luận, có 48/51 đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thành phố, các sở, ngành tỉnh tham dự tại các tổ thảo luận. Có 25 đại biểu phát biểu với 91 ý kiến, trong đó, UBND tỉnh, ngành chức năng đã giải trình 68 ý kiến; ghi nhận tổng hợp 23 ý kiến. Trong quá trình thảo luận, đa số các đại biểu đều thể hiện sự thống nhất với báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; báo cáo công tác của UBND tỉnh, HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã trình tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp đã tiến hành chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Nội dung chất vấn xoay quanh lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất công; việc hướng dẫn người dân thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước để thực hiện các công trình công cộng; việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư; tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, mùi, chất thải, nước thải của các nhà máy sản xuất, cơ sở chăn nuôi trong và ngoài khu dân cư; thực trạng các vấn đề trên, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp quản lý của tỉnh trong thời gian tới? Thực trạng công tác xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới; công tác hòa giải đối thoại tại tòa; chất lượng và giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của Thẩm phán và các công chức ngành Tòa án; việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Tòa án; công tác phối kết hợp với địa phương, cơ quan chuyên môn trong quá trình thu thập chứng cứ phục vụ công tác xét xử; việc triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến. Qua nghe các báo cáo trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đã có 19 lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn thêm để làm rõ thêm các nội dung gắn với thực tế đời sống và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân với nội dung ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, có đối thoại, tranh luận thẳng thắn mang tính xây dựng, sử dụng tối đa hiệu quả thời gian để làm rõ vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Riêng đối với nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực xây dựng, do hết thời gian nên Chủ tọa đề nghị các vị đại biểu có thể gửi chất vấn thêm bằng văn bản để Giám đốc Sở Xây dựng trả lời, thông tin cho đại biểu nắm.

Kỳ họp đã thông qua 29 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn ngân sách nhà nước; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Hòa - Chà Là (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ĐT.784); Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024; Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 - đợt 3; Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025; Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định nội dung đầu tư, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024 – 2030; Nghị quyết sửa đổi Khoản 2 Điều 22 của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết phê duyệt số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023; Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại II tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2023 về “Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 về “Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; Nghị quyết về kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, chiều ngày 08/12/2023, phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm có nêu “Năm 2024 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời cũng có những cơ hội mới đối với sự phát triển của cả nước nói chung, Tây Ninh nói riêng. Với tinh thần đoàn kết, truyền thống kiên cường, khát vọng vươn lên, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi kêu gọi cử tri, Nhân dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền vượt khó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khai thác tốt hơn tiềm năng, tận dụng tốt những cơ hội mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, phát triển đời sống Nhân dân, củng cố nền tảng để phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tiếp theo”. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện lời hứa của Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ngành tại kỳ họp.

Ngọc Cẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,966
  • Tháng hiện tại67,537
  • Tổng lượt truy cập784,124
Lịch công tác
Lịch tiếp xúc cử tri
Lịch tiếp công dân
Tài liệu góp ý luật
Họp không giấy
tài liệu các kì họp
góp ý văn bản dự thảo
chuyển đổi số
hỏi đáp
Công báo
Công khai ngân sách
quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây