Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Thứ hai - 12/12/2022 16:00 69 0

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Qua 2,5 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành các nội dung Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.  Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, thông báo gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết, báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp; báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước; Thông báo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã thông qua 34 Tờ trình và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra đối với các nội dung lãnh đạo sở, ngành trình. HĐND tỉnh đã chia ra 03 tổ thảo luận. Qua 01 buổi thảo luận, có 50/52 đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thành phố, các sở, ngành tỉnh tham dự tại các tổ thảo luận. Qua đó, các đại biểu đã phản ánh được những vấn đề thực tiễn tại địa phương, ý kiến, nguyện vọng cử tri, tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác triển khai, quản lý, điều hành của các cơ quan chính quyền và đã được lãnh đạo UBND tỉnh giải trình tại buổi thảo luận. Đối với các dự thảo nghị quyết, cơ bản các đại biểu thống nhất với dự thảo trình kỳ họp, bên cạnh đó, đại biểu có góp ý, đề nghị sửa đổi và làm rõ đối với một số dự thảo Nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình thông qua trong phiên họp ngày 09/12/2022. Tại phiên chất vấn đã có 3 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông, công an, y tế được giám đốc các sở, ngành liên quan báo cáo tổng quát gửi đến đại biểu, đồng thời có 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp và được 4 giám đốc sở, ngành trả lời nhằm làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã có phát biểu báo cáo làm rõ thêm về công tác của UBND, về kết quả thực hiện năm 2022 và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023; giải trình, tiếp thu các vấn đề đại biểu quan tâm đặt ra tại kỳ họp.  Quang cảnh Kỳ họp Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 34 nghị quyết chuyên đề, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2023 mà còn cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành đã thông qua 34 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn ngân sách nhà nước; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 1; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Đất Sét - Bến Củi; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình); Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 02 năm 2022; Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Nghị quyết quy định cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với ấp, khu đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024; Nghị quyết về việc danh mục hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành; Nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhận lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2023; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 về “Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 về “Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh” và đã được các đại biểu HĐND tỉnh có mặt thống nhất biểu quyết 100%.  Kỳ họp thứ 06, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Ngọc Cẩn

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,819
  • Tháng hiện tại18,790
  • Tổng lượt truy cập247,193
Lịch công tác
Lịch tiếp xúc cử tri
Lịch tiếp công dân
Tài liệu góp ý luật
Họp không giấy
tài liệu các kì họp
góp ý văn bản dự thảo
chuyển đổi số
hỏi đáp
Công báo
Công khai ngân sách
quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây