Đoàn công tác số 01 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức khảo sát “Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh”

Thứ ba - 02/04/2024 18:40 18 0

Thực hiện Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 về Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh”. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thành lập 02 Đoàn công tác để khảo sát nắm thông tin phục vụ cho công tác giám sát của HĐND tỉnh.

Sáng ngày 02/4/2024, Đoàn công tác số 01 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức khảo sát nắm thông tin tại UBND Phường 1 thành phố Tây Ninh và UBND thành phố Tây Ninh để xem xét, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của địa phương. Thông qua đó, Đoàn giám sát sẽ tổ chức buổi làm việc với UBND tỉnh để làm rõ, đánh giá đúng thực trạng công tác này trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì buổi khảo sát là bà Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; tham dự buổi khảo sát có các đồng chí Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Bà Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tại buổi khảo sát thành viên Đoàn khảo sát đã đặt ra một số nội dung liên quan đến công tác CC TTHC gắn với chuyển đổi số, cụ thể như: về tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa; việc bố trí số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa của phường; thực trạng công tác giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa; kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền; công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền; kết quả xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kết quả triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030,… và đã được đại diện lãnh đạo UBND Phường 1 báo cáo cụ thể cho Đoàn nắm.

Theo báo cáo của UBND thành phố Tây Ninh trong những năm qua, công tác CCHC, CĐS của thành phố Tây Ninh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã; ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện CCHC của các cơ quan và từng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục có chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương CCHC tiếp tục được tăng cường; tình hình, kết quả thực hiện CCHC được theo dõi, đánh giá thường xuyên, chú trọng kết quả, hiệu quả thực chất, từ đó đã triển khai thực hiện kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và kết quả. Toàn bộ 07 giải pháp quản lý nhà nước về CCHC được triển khai đồng bộ hiệu quả từ xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công và phối hợp, kiện toàn đội ngũ tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, khảo sát sự hài lòng, đánh giá xếp hạng kết quả CCHC.... chỉ đạo, điều hành CCHC được triển khai quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực, nội dung, có ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, có nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC mới, hiệu quả; việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tinh gọn đầu mối; chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 tiếp tục được triển khai mạnh mẽ đạt nhiều kết quả tốt: Năm 2021, chỉ số CCHC thành phố đạt được 84,72/100 điểm xếp loại “Tốt” đứng thứ 3/9 huyện thị xã thành phố; năm 2022, chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố đạt loại “Tốt” xếp thứ 2/9 huyện, thị xã, thành phố; Năm 2023, chỉ số CCHC, chuyển đổi số thành phố xếp loại “Tốt”, đứng thứ 3/9 huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những khó khăn hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cụ thể như: Nhận thức của một số ít bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chuyển đổi số chưa được đầy đủ; chưa phân biệt rõ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng kỹ thuật số; Trình độ cán bộ, công chức làm công tác chuyển đổi số ở các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã còn hạn chế, chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin dẫn đến việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành còn hạn chế; Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, trao đổi thông tin trong hoạt động của của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân trên địa bàn thành phố chưa hiệu quả; tất cả các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND phường, xã ký số, số hóa văn bản trên phần mềm EgOv còn sai, còn thiếu như quy trình, cấu hình thiếu, không số hóa văn bản đi, thiếu file mềm kèm theo; Việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ được Thành ủy, UBND thành phố giao một vài đơn vị triển khai chậm; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một vài cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa đồng đều; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan chưa cao ảnh hưởng đến chất lượng công tác chuyên môn, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; việc kết nối, tích hợp Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong giải quyết TTHC còn nhiều bất cập nhất là từ khi Chính phủ, tỉnh chuyển từ sử dụng tài khoản dịch vụ công sang sử dụng tài khoản định danh điện tử VNIED mức độ 2 trong giải quyết TTHC thì dữ liệu cá nhân trong tài khoản dịch vụ công đã thực hiện TTHC trước đó không còn; Công tác rà soát TTHC thiếu sự quan tâm thực hiện, còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa xây dựng quy chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan cùng cấp và các cấp chính quyền theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tái sử dụng dữ liệu của thành phố chưa cao; Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, trao đổi thông tin trong hoạt động của của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân trên địa bàn thành phố chưa hiệu quả; cán bộ, công chức, viên chức còn sử dụng nhiều phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; Công tác cấp số định danh lĩnh vực Tư pháp thực hiện còn chậm (dữ liệu đăng ký khai sinh từ Tư pháp gửi sang Bộ Công an để in số định danh trên Giấy khai sinh của trẻ thường mất từ 3 đến 5 ngày) khiến người dân chờ đợi lâu; Tỷ lệ đăng ký tài khoản định danh điện tử so với chỉ tiêu được giao chưa hoàn thành; khó khăn trong việc mời người dân đi cài đặt và phải tiếp tục mời người dân thêm lần nữa để tuyên truyền hướng dẫn kích hoạt mời được tính tỷ lệ hoàn thành; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy nên việc thực hiện các văn bản điện tử rất hạn chế; Chưa có chế độ hỗ trợ cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc đi hướng dẫn người dân triển khai các nền tảng công nghệ số; tuyên truyền vận động, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của UBND thành phố và UBND Phường 1 trong công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Đồng thời, tiếp thu, xem xét các kiến nghị của UBND thành phố và UBND Phường 1 để tổng hợp, có hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cơ sở trong thời gian tới.

Ngọc Cẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay201
  • Tháng hiện tại49,981
  • Tổng lượt truy cập907,336
Lịch công tác
Lịch tiếp xúc cử tri
Lịch tiếp công dân
Tài liệu góp ý luật
Họp không giấy
tài liệu các kì họp
góp ý văn bản dự thảo
chuyển đổi số
hỏi đáp
Công báo
Công khai ngân sách
quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây