Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị quan tâm hơn đến phát triển quan hệ mậu dịch biên giới

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Đề nghị quan tâm hơn đến phát triển quan hệ mậu dịch biên giới

hidden
hidden
hidden
hidden