Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 22/01/2018, 10:00
Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2018

QUYẾT ĐỊNH

Chương trình giám sát năm 2018

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

______

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân  ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

2. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân (trường hợp có đại biểu gửi phiếu chất vấn đến Thường trực HĐND).

3. Giám sát chuyên đề

a) Xem xét, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân trước khi báo cáo Hội đồng nhân dân đối với chuyên đề giám sát "Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh".

b) Tổ chức giám sát 01 chuyên đề: "Giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh".

Giao Ban Pháp chế tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện chuyên đề giám sát.

4. Giám sát thông qua hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giải trình theo hàng quý, cụ thể:

- Lĩnh vực văn hóa – xã hội: tổ chức 02 phiên giải trình (quý I và quý III).

- Lĩnh vực pháp chế: tổ chức 01 phiên giải trình (quý II).

- Lĩnh vực kinh tế - ngân sách: tổ chức 01 phiên giải trình (quý IV).

Giao các Ban HĐND tỉnh theo lĩnh vực căn cứ tình hình thực tế những vấn đề bức xúc xã hội, đề xuất nội dung cụ thể để Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giải trình.

5. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân.

Giao Ban Ban Pháp chế tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện giám sát.

6. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân.

Giao Ban Ban Pháp chế tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện giám sát.

7. Giám sát việc thực hiện kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018.

Giao các Ban HĐND tỉnh theo lĩnh vực, rà soát việc thực hiện kiến nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức triển khai giám sát.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giám sát năm 2018; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giám sát.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung được phân công và chương trình hoạt động năm 2018 của Ban đã đề ra; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm túc sự điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân; kịp thời tổng hợp báo cáo hoạt động giám sát theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


VP.HĐND tỉnh

Lượt người xem:  Views:   179
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động