Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 5, Ngày 24/01/2019, 16:00
HĐND HUYỆN GÒ DẦU: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG CAO
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/01/2019
Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gò Dầu khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021, hiện có 34 đại biểu, giảm 2 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ.  HĐND cấp xã, thị trấn có 266 đại biểu, giảm 11 vị so với đầu nhiệm kỳ. Nhìn chung, trong năm 2018, hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Huyện uỷ và Đảng ủy cơ sở đề ra. Công tác triển khai các nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo đúng Luật và Quy chế. Hoạt động của Thường trực và 2 Ban HĐND huyện thường xuyên đổi mới về phương thức thực hiện, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Công tác tiếp dân, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được quan tâm. Các đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động tiếp xúc cử tri. Hoạt động giám sát có những cải tiến và chuyển biến tích cực. Chất lượng nội dung kiến nghị qua giám sát được nâng lên. 

Năm qua, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện đã tiến hành 18 cuộc giám sát và 7 cuộc khảo sát. Trong đó HĐND huyện giám sát tiến độ, hiệu quả việc triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Gò Dầu. Thường trực HĐND huyện chủ trì và phối hợp lãnh đạo 2 ban cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện thực hiện 7 cuộc giám sát với những nội dung như sau: Tình hình hoạt động của Thường trực và 2 Ban HĐND các xã, thị trấn; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp; việc giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; kết quả và tiến độ thực hiện Nghị quyết của HĐND năm 2018; tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã điểm Phước Thạnh năm 2018 và tiến độ chuẩn bị xã điểm Thạnh Đức phấn đấu năm 2019-2020; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và HĐND các xã, thị trấn năm 2018; rà soát kết quả thực hiện các kiến nghị qua giám sát của Thường trực và 2 Ban HĐND huyện năm 2018. Ban Pháp chế HĐND đã tổ chức 5 cuộc giám sát. Ban kinh tế - xã hội đã triển khai và tổ chức 4 cuộc giám sát. 9 Tổ đại biểu thuộc 9 xã, thị trấn tiến hành khảo sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, 5 và kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI. Nhìn chung hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, 2 Ban HĐND và Tổ đại biểu đảm bảo theo nghị quyết và chương trình hoạt động giám sát năm 2018.
 
Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy định, UBMTTQVN huyện, xã và các Tổ đại biểu HĐND chú trọng việc lồng ghép tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND 3 cấp, góp phần làm giảm số lượt tiếp xúc không cần thiết. Nội dung, hình thức, địa điểm tiếp xúc được phối hợp chuẩn bị chu đáo, thuận lợi, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả. Các kiến nghị của cử tri được đặc biệt quan tâm và chuyển tải kịp thời đến UBND huyện và các ngành chức năng liên quan để xử lý kịp thời. Công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND huyện tham gia định kỳ với Ban Tiếp công dân theo lịch. Đồng thời tiếp công dân ngay tại cơ quan theo giờ hành chính trong ngày, để nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu của công dân. Trong năm HĐND huyện đã tiếp công dân được 17 ngày, với 25 lượt người, gồm 25 vụ việc; nhận 51 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân và đã chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền. Các đại biểu HĐND huyện đều đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu theo Luật định; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện và các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo quy định. Bên cạnh đó, đại biểu còn tham gia tiếp công dân nơi đơn vị ứng cử theo lịch đăng ký. Hầu hết các Tổ đại biểu đã thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, duy trì chế độ sinh hoạt tổ định kỳ và trước, sau kỳ họp.

Đáng lưu ý, năm qua các ngành các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện đạt nhiều kết quả khả quan. UBND huyện đã thực hiện hoàn thành 9/10 chỉ tiêu chủ yếu và 8/8 chỉ tiêu phát triển ngành. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đáng kể. Tổng giá trị sản xuất tăng so với năm 2017 là 25,05%. Sản xuất nông nghiệp ổn định, nông dân sản xuất có lãi, các mô hình sản xuất triển khai có hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả 2 kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên các xã luôn được quan tâm thực hiện; tập trung đầu tư cho xã Phước Thạnh để được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2018. Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch, đã góp phần cân đối ngân sách; đảm bảo đầu tư phát triển, chi an sinh xã hội; chi hoạt động thường xuyên được quản lý theo dự toán được giao, có thực hành tiết kiệm. Công tác giải ngân xây dựng cơ bản kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch vốn giao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông được tập trung thực hiện quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Công tác giải quyết khiếu nại của công dân và công tác tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Ba khâu đột phá về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng kể...

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, năm qua hoạt động HĐND huyện vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là công tác hướng dẫn cho đại biểu và tổ đại biểu HĐND  chưa thường xuyên, nên vẫn còn một số tổ đại biểu HĐND chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm, quyền hạn theo Luật định; chưa triển khai thực hiện hoạt động giám sát của tổ theo quy định. Việc hướng dẫn hoạt động cho Thường trực và 2 Ban HĐND xã, thị trấn đôi lúc chưa kịp thời. Công tác tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giám sát còn chậm. Việc thực hiện nghị quyết HĐND của UBND huyện vẫn còn 1 chỉ tiêu không đạt (chỉ tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp).

Từ những kết quả đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế trong năm 2018, Thường trực HĐND huyện đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực trong năm 2019. Đáng lưu ý, quan tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp; tăng cường chức năng giám sát của HĐND tại kỳ họp, tổ chức chất vấn và giải trình trả lời chất vấn đảm bảo tính khoa học, dân chủ, thẳng thắn. Phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND huyện; thực hiện tốt các Quy chế phối hợp. Căn cứ Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019, Thường trực và 2 Ban HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2019. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, HĐND huyện tăng cường hơn nữa trách nhiệm điều hòa hoạt động 2 Ban; giữ mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Thực hiện tốt mối quan hệ với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, UBND huyện theo các điều khoản Quy chế quy định. Thường trực sắp xếp thời gian, thường xuyên có kế hoạch đi cơ sở khảo sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tăng cường công tác giám sát, khảo sát đối với các cơ quan trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn. Đôn đốc, nhắc nhở Tổ đại biểu, đại biểu HĐND đảm bảo sinh hoạt tổ theo đúng định kỳ, thực hiện tốt nhiệm vụ trước, trong và sau các kỳ họp HĐND... 

TT. HĐND HUYỆN GÒ DẦU

Lượt người xem:  Views:   233
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh