Cơ cấu tổ chức HĐND Tỉnh


Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII – nhiệm kỳ 2011-2016

 

Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân Tỉnh 

            Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân​

            Ban Kinh Tế - Ngân Sách​

            Ban Văn Hóa - Xã Hội

            Ban Pháp Chế​

            Thư ký kỳ họp

Các Tổ Đại Biểu

          ​  Đơn vị Thị xã Tây Ninh

            Đơn vị huyện Hòa Thành

            Đơn vị huyện Dương Minh Châu

            Đơn vị huyện Gò Dầu

            Đơn vị huyện Tân Châu

            Đơn vị huyện Tân Biên

            Đơn vị huyện Châu Thành

            Đơn vị huyện Bến Cầu

            Đơn vị huyện Trảng Bàng​