Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Trường hợp nào thì cử tri được nhờ người khác viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử?

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Trường hợp nào thì cử tri được nhờ người khác viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử?

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden