Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị quan tâm các chế độ chính sách đối với các Chi hội trưởng như hỗ trợ bảo hiểm y tế

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Đề nghị quan tâm các chế độ chính sách đối với các Chi hội trưởng như hỗ trợ bảo hiểm y tế

hidden
hidden
hidden
hidden